Forside  Beliggenhed  Udstillingskalender  Bestyrelsen  Medlemmer  Historie  Køb af udstillingsperiode  Vedtægter  Referater  Kontakt
 

Vedtægter for
foreningen Galleri KIK, Kerteminde

 
  Navn og hjemsted:
Udstillingsstedet Galleri KIK, i daglig tale kaldet "KIK". Hjemsted er Trollegade/Strandgade 9, 5300 Kerteminde.
   

§ 1

 

Formål:
Foreningens formål er at drive Galleri KIK og at skabe udstillingsmulighed og salgsvilkår for galleriets kunstnere/kunsthåndværkere samt søge at udleje galleriet til andre kunstnere i perioder, hvor foreningens egne medlemmer ikke udstiller. Galleriet kan endvidere lægge lokale til andre kunstrelevante aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.
   

§ 2

 

 

 

Betingelser for optagelse og medlemskab:
Som medlem kan seriøst arbejdende kunstner/kunsthåndværker optages efter ansøgning til foreningen v/formanden.
Medlemskab er gældende fra 01.02 til 31.01, således at de, som har været medlemmer hele året eller som er meldt ind i løbet af året, retmæssigt kan deltage i generalforsamlingen i januar måned.
Indmeldelse kan ske hele året. Udmeldelse skal ske inden næste års kontingent forfalder.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt eller pr. e-mail til formanden og har virkning pr. 31.01.
Udelukkelse kan besluttes af generalforsamlingen. Dog medfører manglende kontingentbetaling automatisk sletning af medlemslisten.
   

§ 3

 

Kontingent:
Alle medlemmer betaler samme årlige kontingent, uanset indmeldelsestidspunktet.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og skal betales inden 1. februar.
Tilbagebetaling af kontingent finder ikke sted, uanset udmeldelsestidspunkt på året.
   

§ 4


 

 

 

 

 

 

 

Medlemsrettigheder/-pligter:
Medlemmer af Galleri KIK har førsteret til at vælge udstillingsperiode. 
Retten og rækkefølgen til at vælge udstillingsuge sker ved trækning af numre på generalforsamlingen. Medlemmer (dog ikke bestyrelsesmedlemmer) kan medbringe fuldmagt fra andre medlemmer, som ikke har mulighed for at være til stede ved generalforsamlingen.
Øvrige ønsker om udstillingsuger sendes til formanden senest 1 uge efter generalforsamlingen. Herefter gives øvrige udstillingsperioder fri til medlemmer og gæsteudstillere.

Galleriets medlemmer kan arrangere fællesudstillinger. Udstillingsgebyret fordeles ligeligt blandt de deltagende medlemmer. Udstillingsgebyret betales senest 14 dage efter tilmeldingen.

Som medlem har man ret til at udstille, sælge, og på lige vilkår - i aftalt udstillingsperiode - at benytte de lokaler, som KIK råder over. Medlemmet hæfter for økonomien i perioden, uanset om der gøres brug af perioden.
 
Man har selv pasningspligt i aftalt periode og sørger selv for annoncering m.v.

Galleriet og dets faciliteter skal afleveres rengjort og udbedret efter brug (sømhuller osv.)
Opgaver i forbindelse med udstillinger, såsom fælles PR-arbejde, kontakt til nye medlemmer, udlevering af nøgle til gæsteudstillere og istandsættelse af galleriet efter nærmere aftale, fordeles ligeligt mellem medlemmerne.

Hvis et medlem deler udstilling med en gæsteudstiller, halveres gebyret således, at medlemmet betaler halvt udstillingsgebyr og gæsteudstilleren halvt gæsteudstillergebyr. Således fortsætter halveringen uanset antal udstillere.
   

§ 5

 

 

Gæsteudstillere:
Galleri KIK udlejes til gæsteudstillere efter aftale med formanden/kontaktpersonen.
Ved aftalens indgåelse betales det fulde udstillingsgebyr senest 14 dage efter tilmeldingen.
Med hensyn til aflevering af galleriet efter gæsteudstilling gælder samme pligter og rettigheder som for KIK-medlemmer (rengøring, klargøring af vægge m.v.) 
Galleriet skal sørge for, at der er rengøringsmidler m.v. til rådighed.
   

§ 6

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen:
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 personer, der alle vælges for 2 år.
Der vælges 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og 1 suppleant.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og 2 i ulige årstal.
Formanden vælges i ulige årstal, næstformand og kasserer i lige årstal. Genvalg kan finde sted.
Sekretæren udpeges af bestyrelsen.
Suppleant og revisor vælges for 1 år og har ikke stemmeret i bestyrelsesanliggender.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for driften. Der kan gives enkeltpersoner prokura.

Formanden er ansvarlig for rettidig indkaldelse til generalforsamling og bestyrelses-/medlemsmøder.

Kassereren er ansvarlig for regnskabsførelsen og for løbende at holde bestyrelsen orienteret om økonomien samt for at klargøre årsregnskabet til revision senest 1 uge før generalforsamlingen.
Regnskabet følger kalenderåret og skal forsynes med revisionspåtegning samt formandens og kassererens underskrift inden den ordinære generalforsamling.
   

§ 7
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling til afholdelse senest 31. januar. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden til ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent og budgetvedtagelse for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleant
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Adgang og stemmeret har kun medlemmer af foreningen.

Dirigenten leder generalforsamlingen. Sekretæren skriver referat, som opdateres på hjemmesiden.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
De rejste forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis bare 1 medlem forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller hvis mindst 5 medlemmer skriftligt opfordrer til det. Sådan henvendelse skal ske til formanden, der skal sørge for, at der indkaldes med mindst 5 dages varsel.

   

§ 8

 

Udstillinger:
Udstillingsgebyr betales senest 14 dage efter indgåelse af aftale om udstilling.
Misligholdelse af betalingsfristerne medfører tab af udstillingsret.
   

§ 9

 

Opløselighed:
Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.
Evt. værdier opgøres og tilfalder foreningens medlemmer ved ligelig fordeling.
   

§ 10

 

Hæftelse:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
   
 

Generalforsamlingen 2020