Forside  Beliggenhed  Udstillingskalender  Bestyrelsen  Medlemmer  Historie  Køb af udstillingsperiode  Vedtægter  Referater  Kontakt
 

Referater

Referater fra bestyrelsesmøder findes i ringbind i Galleri KiK.

 

 

Generalforsamling den 10. januar 2024  i Galleri KiK

1.        Valg af dirigent  - Bente Klindt er valgt

2.        Formandens beretning – vedhæftet- og godkendt.

3.        Aflæggelse af regnskab – omdelt og godkendt.

4.        Fastsættelse af kontingent 

Medlemskontingentet er uændret, men der er ændret lidt i udstillingsgebyr.

Uge 1-12       medl.   300 kr.   gæst 1000 kr.

      Uge 13-17     medl.   500 kr.   gæst 1500 kr.

Uge 18-26     medl.   800 kr.   gæst 1800 kr.

Uge 27-35     medl. 1000 kr.   gæst 2000 kr.

Uge 36-40     medl.   800 kr.   gæst 1800 kr.

Uge 41-52     medl.   300 kr.   gæst 1000 kr.

Taksterne kan også ses på hjemmesiden.

5.        Indkomne forslag – udstillingsgebyrer. Blev behandlet i ovenstående. 

6.        Valg af næstformand, Niels Stærmose er på valg – og genvælges.

7.        Valg af kasserer, Karin Høj er på valg – og genvælges-

8.        Valg af bestyrelsesmedlem, Alice Rasmussen er på valg – og genvælges.

9.        Valg af suppleant, Kren Lohmann er på valg – og genvælges.  

10.    Valg af revisor, Dorthe Lysemose er på valg – og genvælges. 

11.    Evt.

              Torben Dinesen orienterer om, at vi køber nye stole til kontoret. Ligeledes                           køber vi flere snore til ophængning af kunst.

 

      Generalforsamlingen afsluttes og vi overgår til uddeling af udstillingsugerne.

      Tak for fremmødet.

   Gurli Jochumsen            

 

 
 


Referat af generalforsamling Galleri KIK, Kerteminde i galleriet
onsdag den 18. januar 2023.

Deltagere fra bestyrelsen – Torben Buhl Dinesen, Niels Stærmose, Karin Høj, Alice Rasmussen, Karen Lohmann Jensen og Gurli Jochumsen.
14 medlemmer var mødt op.

Mødet startede med en velkomst af Torben Buhl Dinesen.

Dagsorden:
1.
    
Valg af dirigent
2.
    
Formandens beretning
3.
    
Aflæggelse af regnskab
4.
    
Fastsættelse ag kontingent og udstillingsgebyr
5.
    
Indkomne forslag
6.
    
Valg af formand – på valg Torben Buhl Dinesen
7.
    
Valg af bestyrelsesmedlem – på valg Gurli Jochumsen
8.
    
Valg af suppleant – på valg Karen Lohmann Jensen
9.
    
Valg af revisor – Dorthe Lysemose
10.
 
Eventuelt

Fordeling af udstillingsuger til fremmødte medlemmer og medlemmer der har sendt fuldmagt.

Pkt. 1 – valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Bente Klindt. Ingen modkandidater. Bente Klindt blev valgt.

Pkt. 2 – formandens beretning.
Rigtig velkommen alle sammen, dejligt at se så mange, jeg håber der er plads til alle. Det er dejligt, at vi har haft et normalt år uden aflysninger og restriktioner, men med mange gode udstillinger i vores galleri. Vi er i dag 37 medlemmer, med en enkelt udmelding fra Kirsten Thilsing Hansen, så der er plads 3 nye, hvis I synes det, i så fald vil jeg tilbyde de 3 første på ventelisten en plads i vores forening i det nye år 2023.

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder med bl.a planlægning af fællesudstillingen. Fællesudstillingen fra 12. juli – 24. juli var igen en succes med 21 udstillere og mange besøgende og masser af stemmesedler til lodtrækningen af 4 kunstværker på udstillingen, som foreningen refunderede de pågældende udstiller med max 2000 kr. hver. De udtrukne kunstnere var Dorthe Lysemose, Karin Høj, Torben Buhl Dinesen og Anne Grethe Hvirvelkær Skou.

Bestyrelsen har igen besluttet, at der afholdes fællesudstilling i ugerne 28 og 29 midt i ferieperioden samtidig med Kirsebærfestivalen og husk det er gratis at deltage.

På sidste års generalforsamling blev et mere socialt sammenhold efterlyst. Der var ønsker om, at vi lærte hinanden bedre at kende og derved kunne skabe kontakter med andre udstillere for på den måde også, at kunne udstille sammen. Fællesspisning og foredrag blev nævnt som gode tiltag i foreningen. Derfor efterlyser vi nogle, som kunne tænke sig at arrangere et eller andet inden udstillingerne begynder, det behøver jo ikke være det store show, men lidt snak om kunst og en pizza f.eks. Galleriet står til rådighed.

Bestyrelsen har lyttet til ønskerne om et andet fordelingssystem af vores udstillingsuger og meget er blevet diskuteret, og vi er nået frem til et system, som vi har lovet. Efter generalforsamlingen vil reglerne blive gennemgået inden lodtrækningen.

Til slut vil jeg gerne sige bestyrelsen tak for et godt samarbejde og nogle hyggelige og konstruktive møder i årets løb, og samtidig ønske alle et godt udstillingsår.

Beretningen godkendes.

Pkt. 3  Aflæggelse af regnskab:
Kassereren aflagde regnskab – godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr:
Kontingentet kr. 500,00 årligt er uændret, udstillingsgebyrerne er justeret i ugerne udenfor højsæsonen og kan ses på hjemmesiden.

Kort debat om, hvor mange medlemmer foreningen skal have og forsamlingen enedes om, at have et max på 40 medlemmer af hensyn til økonomien.

Pkt.5   Indkomne forslag:
Ingen forslag

Pkt. 6  Valg af formand – på valg Torben Buhl Dinesen
Torben Buhl Dinesen genvalgt

Pkt. 7  Valg af bestyrelsesmedlem – på valg Gurli Jochumsen
Gurli Jochumsen genvalgt

Pkt. 8.  Valg af suppleant – på valg Karen Lohmann Jensen
Karen Lohmann Jensen genvalgt

Pkt. 9 Valg af revisor – på valg Dorthe Lysemose
Dorthe Lysemose genvalgt.

Pkt. 10 Eventuelt:
Der blev stillet spørgsmål til, om vi fremover skal udlodde 4 præmier til fællesudstillingen.
Får vi PR nok for pengene. 
 

Torben redegjorde for planer om, at ændre trappen ved indgangen, så den bliver mere bruger venlig og mindre farlig at gå på.  Den bliver lavet inden vi starter sæsonen.

Generalforsamlingen afsluttes med en tak til de fremmødte, og forsamlingen overgik derefter til fordeling og lodtrækning til udstillingsperioden.

Således opfattet af referent Gurli Jochumsen.

 

 

 

 
 

 

Referat af generalforsamling i Foreningen Galleri KiK, Kerteminde,
onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19:00 i Samlingsstuen i Andresens Købmandsgård.

Deltagere: Bestyrelsen, samt Alice Rasmussen, Charlotte Hammershøj, Jonna Hansen, Karen Jensen, Gurli Jochumsen, Lis Klein, Lis Pedersen.

Torben bød velkommen til generalforsamlingen, der dette år afholdtes ude. Stedet valgt udfra erfaringen i 2020, hvor KiK ”løb tør” for siddepladser, det kneb med opvarmningen i den kolde tid og også det lille besværlige køkken ifb. med stort fremmøde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr
5. Indkomne forslag
6. Valg af næstformand (på valg: Niels Stærmose)
7. Valg af kasserer (på valg: Karin Høj)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer           
(på valg: Jonna Larsen – ønsker ikke genvalg)                     
(valg til ledig bestyrelsespost efter Winnie Møller, som trak sig i juni 2021)
9. Valg af suppleant (på valg: Gurli Jochumsen)
10. Valg af revisor (på valg er Dorte Lysemose)
11. Eventuelt

Pkt. 1 – valg af dirigent
Gurli Jochumsen blev foreslået. Der var ikke andre forslag. Gurli modtog valget.

Pkt. 2 – formandens beretning
Torben bød velkommen til denne generalforsamling efter pause på 2 år pga Corona-restriktionerne, men periodens forlængelse har ikke medført problemer. Der har været udstillinger som vanligt, og der er ligeledes afholdt bestyrelsesmøder.

I december 2020 sendte Torben et orienteringsbrev til alle medlemmer om årets gang i KiK i 2020 – herunder om den aflyste generalforsamling og oplysning om de planer for 2021, der var kendt på det tidspunkt.

Medlemstallet er dalet til 38 og der er en venteliste på 10, hvilket gav anledning til en drøftelse af, hvor stort medlemstallet skal være. Tallet har tidligere været drøftet med forslag om 40 medlemmer. En beregning af kassereren viser, at 30 medlemmer vil være ”bæredygtigt”, men måske vil et ”loft” op til 40 medlemmer være hensigtsmæssigt aht. kommende økonomi.

Blandt de udmeldte/afgåede nævntes det mangeårige medlem Kirsten Work, der afgik ved døden i vinter. Kirsten var ophavskvinden til jubilæumsskriftet i 2019 – en stor opgave med et fint resultat. KiK sendte en blomsterhilsen til bisættelsen. Kirsten mindedes efter dette indlæg med et øjebliks stilhed.

Winnie Møller havde meldt afbud til generalforsamlingen pga. sygdom og havde sendt en hilsen til generalforsamlingen. Tak til Winnie.

Jonna Larsen havde tidligt meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen efter medlemskab siden 2009. Jonna modtog stor tak for indsatsen og modtog en smuk buket blomster.

I 2021 modtog KiK via Alice Rasmussen en gammel, lang frise malet af Michael Toghøj, og som var blevet opbevaret af Aase Duncker. Som tak herfor kvitterede KiK med en vingave til Aase Duncker.
Frisen er på brunt papir.   

Året 2021 har været et godt udstillingsår. Denne oplysning afstedkom livlig diskussion af lodtrækningsproceduren til udstillingslisten. Der kom mange forslag i spil, og forslagene ”bølgede frem og tilbage”, så referenten fik ikke hold på dem alle. De refereres derfor ikke, men forslag vil kunne fremsendes til bestyrelsen v/formanden.  Bestyrelsen vil behandle indkomne forslag til senere forelæggelse.

Et forslag blev dog taget til referat, idet det foresloges, at personerne på den eksisterende venteliste hos formanden kunne kontaktes og foreslås at melde ind efter 1. februar, når medlemmerne har valgt. Forslaget vandt genklang blandt de fremmødte.

Pkt. 3 – regnskaberne 2020 og 2021 v/kassereren
Begge regnskaber er revideret, underskrevet og godkendt efter reglerne.  Regnskabet blev delt om til alle. Resultatet fandtes tilfredsstillende og godkendtes af forsamlingen,

Pkt. 4 – fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr
Der var ingen forslag om ændringer.

Pkt. 5 – indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 6 – valg af næstformand
Niels Stærmose foresloges genvalgt, og Niels modtog genvalget.

Pkt. 7 - valg af kasserer
Karin Høj foresloges genvalgt, og Karin modtog genvalget.

Pkt. 8 – valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
a) Jonna Larsen var på valg men ønskede ikke genvalg. Gurli Jochumsen foresloges valgt og modtog valget.

b) Winnie Møller var udtrådt af bestyrelsen i juni 2021. Alice Rasmussen foresloges valgt og modtog valget.

Pkt. 9 – valg af suppleant
Karen Lohmann Jensen blev foreslået. Karen var ikke til stede men havde forud accepteret valget. Karen Lohmann Jensen blev valgt til ny suppleant for 1 år.

Pkt. 10 – valg af revisor
Dorte Dyremose foresloges genvalgt. Var ikke til stede men havde accepteret valget (1 år). Dorte genvalgtes.

Pkt. 11 – Eventuelt
Som nævnt under pkt.  2 – formandsberetningen - blev lodtrækning af kandidater til udstillingslisten diskuteret, og forslagene svirrede i luften, så undertegnede (referenten) måtte opgive at notere ret meget brugbart, men diskussionen sluttede med den oplysning, at forslag kan fremsendes til bestyrelsen v/formanden. Bestyrelsen vil samle og drøfte indkomne forslag til senere forelæggelse for medlemmerne.

Helt konkret foreslog Alice ”at bruge” året 2022 til at indsamle forslag om lodtrækning til udstillingsliste til bestyrelsen til behandling dér mhp. vedtagelse næste år”.

Der blev af Lis Pedersen efterlyst styrkelse af KiK-fællesskabet til gavn for bredere kendskab til hinanden. Det kunne være til gavn for at finde hinanden til f.eks. at gå sammen om udstillinger. Forslaget vandt gehør i forsamlingen.

Sådant forslag har tidligere været rejst på generalforsamlinger og blev fra bestyrelse lagt ud til, at galleriet er til rådighed, hvis nogle medlemmer skulle ønske at arrangere et møde om emnet. Det kan lade sig gøre i perioder, hvor galleriet ikke er optaget til andet formål.

Generalforsamlingen afsluttedes med formandens tak for fremmødet og et ”kom godt hjem”.

Ref. 19.03.2022/Jonna

 - - - - - - - - - -

 

Referat af ordinær generalforsamling i Galleri KiK
onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.00

Deltagere: Bestyrelsen + suppleant og revisor samt Peter Holmegaard Andersen – Ottar Christiansen- Sharareh H. Ibrahim – Ulla Jo English – Nanna Folkmann – Charlotte Hammershøj – Jonna Hansen – Kirsten  Thilsing-Hansen – Karen Jensen – Karen Lohmann Jensen – Eva Jørgensen – Bente Klindt – Ole Koch – Luca Kretzemar – Dina Pedersen – Lis Pedersen – Anne Grete Skov – Kirsten B. Wagner – Vagn Holm Nielsen – Ulla Holm Nielsen.

Velkomst
Formanden, Torben B. Dinesen, bød velkommen, også til 2 helt nye medlemmer, men måtte samtidig beklage, at nogle deltagere måtte indtage ståpladser pga. for få stole.

Pkt. 1 – valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Gurli Jochumsen som dirigent. Der kom ikke andre forslag. Gurli takkede for valget og gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Pkt. 2 - formanden beretning
Medlemstallet ved årsskiftet flot, 45 medlemmer – 35 har udstillet, og ca. 1300 gæster har besøgt KiK hen over året.

KiKs 25-års jubilæum blev markeret d. 16. juli med en KIK-fællesudstilling over 2 uger ifb med Kirsebærfestivalen og en fest i gården i det skønneste vejr, med levende musik og et let traktement (rosévin, snacks og frisk frugt) til alle, der ”faldt ind” - anslået 2500 gæster. Tidligere borgmester Jacob Dauerhøj, som for 25 år siden holdt åbningstalen, holdt også tale til og om KiK nu – tak for det!

Der var gaver til KiK på dagen i form af buketter, chokolade og korthilsener. Dagen foldede sig festligt ud i det skønneste vejr.

Der var rejst 2 nyindkøbte partytelte anvendt henholdsvis til madbord og musikeren. Til lejligheden var der udgivet et jubilæumsskrift om galleriets start og udviklingen de følgende 10 år. Et medlem – Kirsten Work Rasmussen – havde forfattet skriftet – el lille bog – ud fra ældre kilder og interviews og sammen med formanden fået det trykt i et større antal, så der stadig er en rest til fri udlevering. Kirsten fik stor tak fra formanden for indsatsen, der har været ganske betydelig.

Der var udskrevet en konkurrence, hvor KiKs medlemmer kunne indlevere et værk til en af de butikker/banker i Kerteminde, der havde meldt sig til at udstille værkerne i deres vinduer. 173 afleverede stemmesedler, og Dorthe Lysemose vandt med flest stemmer konkurrencen med en af sine skulpturer; en kerteminder vandt skulpturen.

Formanden takkede alle medvirkende til markeringen af jubilæet men nævnte afslutningsvis, at pressedækningen – trods interview – for nogle mediers vedkommende var skuffende. Mere ”stortromme” var forventet.

Socialt: Der har været drøftelser om mulighed for at afholde en form for sociale sammenkomster i KiK-sammenhæng, evt. med indlæg fra et medlem/indbudt gæst, der har ”noget på hjerte” i kunstnerisk sammenhæng og vil stå frem med det. Formanden foreslog alle at tænke over det. Der var allerede et forslag fra Lis Pedersen, der foreslog at kontakte Kerteminde Bio og høre, om der kan hjemtages kunstfilm til forevisning. Forslaget blev noteret. Har andre forslag, kan de sendes til formanden.

KiK ude og inde: Vores udlejer renoverer pt. bygningskomplekset, som vi lejer en del af. Dette arbejde vil stå på en god del af sommeren, men vi håber, at gener for KiKs udstillere kan undgås.
Væggene i galleriet udbedres af en fagmand (er aftalt). Det skal være færdigt, inden udstillingerne begynder. Der påtænkes indkaldelse til en arbejdsweekend, som annonceres snarest.

For at bevare de renoverede vægge pæne og brugbare vil det fremover være forbudt at anvende søm til ophængning. Snoresystemet skal i videst omfang anvendes. Der indkøbes små stålstifter til brug, hvor snorene slet ikke duer (stifterne får plads i værktøjskassen).

Andet nyt: Ny alu-trappestige, kontorstole, supplerende visitkortkoldere til tavlen i porten anskaffes.

De 2 partytelte fra jubilæet er medlemseje og kan lånes – henvendelse til formanden. Bemærk: De har en vis størrelse, der nødvendiggør 3 personer til at rejse og folde dem rigtigt ud.

Hermed sluttede formanden sin beretning men spurgte – efter at have takket bestyrelsen for godt samarbejde i året - om der var spørgsmål el. kommentarer.

Spørgsmål til beretningen:
Det blev spurgt om, hvad KiK råder over udenfor, da nogle håndværkere havde været til gene under en udstilling, så adgang til porten var vanskelig. Svar: KiKs medlemmer og gæster skal kunne komme frem, og gårdspladsen deler vi mere el. mindre med Høkeren, men sidstnævnte har ikke givet problemer.

En anden deltager omtalte en ”smart” ophængningsmetode. Bestyrelsen kan evt. orienteres nærmere herom.

Beretningen blev sat til afstemning. Den blev godkendt med akklamation.

Pkt. 3 – aflæggelse af regnskab v/kassereren
Karin gav regnskabet ud til omdeling og gennemgik efterfølgende nogle af posterne. En post 500 kr. under ”udgifter” hidrører fra returnering af et kontingent, der var betalt 2 gange, og mødeudgifter hidrører fra afholdelse af bestyrelses- og arbejdsgruppemøder. Sidstnævnte i anledning af jubilæet.

Der blev spurgt til posten ”forsikring”. Svar: En nødvendighed af hensyn til KiKs gæster, der kunne komme til skade under KiKs ansvarsområde, og beløbet er i tråd med lign. i andre selskaber.

Der var ikke flere spørgsmål. Regnskabet godkendtes.

Pkt. 4 – fastlæggelse af kontingent og udstillingsgebyrer v/ Karin
Bestyrelsen foreslog bevarelse af det nugældende når bortses fra justering efter den nye kalender.

Forslaget godkendtes.

Pkt. 5 – indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog en skærpelse vedr. rækkefølge til valg af udstillingsuger, således: De til generalforsamlingen fremmødte medlemmer trækker eget nummer først, og derefter – når denne trækning er afsluttet – kan fuldmagtshaverne trække nummer.
Forslaget blev godkendt. Der var ikke andre forslag.

Pkt. 6 - valg af formand - formanden var ikke på valg

Pkt. 7 – valg af næstformand – på valg Niels Stærmose, som foresloges genvalgt. Niels genvalgtes.

Pkt. 8 - valg af kasserer – på valg Karin Høj, som foresloges genvalgt. Karin genvalgtes.

Pkt. 9 - valg af bestyrelsesmedlemmerpå valg Jonna Larsen, som foresloges genvalgt. Genvalg

Det andet bestyrelsesmedlem – Winnie Møller – var ikke på valg.

Pkt. 10 – valg af suppleant – på valg Gurli Jochumsen, som foresloges genvalgt. Genvalgt.

Pkt. 11 – valg af revisor – på valg Dorthe Lysemose, som foresloges genvalgt. Genvalgt.

Pkt. 12 – Eventuelt
KiKs åbningstider blev diskuteret
, herunder annonceringen på hjemmesidens forside. Bestyrelsen ønsker ikke at ændre det anførte, og da forslag om ændring ikke var indsendt til bestyrelsen med henblik på drøftelse på generalforsamlingen, kunne evt. andet ikke vedtages.

Annoncering af udstilling: Endnu en gang drøftedes FS´s ”politik” vedr. annoncering af aktiviteter i Den Grå Spalte. Måske er man heldig, at en udstilling omtales, når man har sendt en meddelelse, men ofte sker det ikke. Man kan sende en pressemeddelelse evt. med foto og håbe på ”held i sprøjten”. 

Referentens tilføjelse om presse: Torben skriver i sin beretning følgende om adgang til presse: ”Husk også at sende pressemeddelelser med foto til Kjerteminde netavis og til Visit Kerteminde, som gerne vil modtage materiale til omtale. Kerteminde Ugeavis vil også gerne skrive om os”.

Referentens tilføjelse om forslag: Om valg af udstillingsuger: En diskussion opstod om retfærdigheden i valgsystemet til udstillinger.  Det måtte blive ved diskussionen, men Notér venligst: Forslag til behandling og beslutning på generalforsamlinger skal fremsendes til bestyrelsen (formanden) i tide. Tidsfrist skal findes på indkaldelse til generalforsamling. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen.

Formanden takkede ligeså alle for fremmødet med et KOM GODT HJEM.

Ref. 20.01.2020/Jonna
 

 
 

----------  

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 15. januar 2019 

Deltagere: Winnie Møller - Kirsten Lajer - Torben Buhl Dinesen - Niels Stærmose - Kirsten Thilsing-Hansen - Gurli Jochumsen - Sophy Bostholm - Lis Petersen - Charlotte Hammershøj, Sharareh Ebrahimi - Lisbeth H. Gundersen - Karin A. Høj - Jørgen Iversen - Karen Lohmann Jensen - Bitten Jønstrup - Makiah Larsen - Dorthe Lysemose - Anne Grete Skou - Inge Vittrup - Kirsten Work Rasmussen - Jonna Larsen.

Inden mødets start blev medlemslisten læst op mhp markering fra deltagerne. 

Velkomst: Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over det store fremmøde. Herefter gik man over til den omdelte dagsorden. 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand – på valg Winnie Møller
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg Jonna Larsen
8. Valg af suppleant – på valg Gurli Jochumsen
9. Valg af revisor – på valg Dorte Lysemose
10. Eventuelt 

Pkt. 1 – valg af dirigent
Der blev spurgt, om der var nogen, der ønskede at være dirigent. Ingen meldte sig, så bestyrelsen foreslog Makiah Larsen. Makiah modtog valget og gav ordet til formanden Winnie Møller. 

Pkt. 2 – formandens beretning
2018 – et godt år, mange nye medlemmer – god udstillingsvirksomhed, næsten alle uger ”brugt”, men alligevel var der enkelte ledige uger.

Medlemstallet pr. dato 46, og flere står på spring til indmeldelse. 

Året har også på anden måde været godt for KiK, idet økonomien har tilladt flere anskaffelser og udførelse af nogle arbejder (oprydning i depoterne, maling af portindgangen, nyt gelænder til trappen, flere stoleophæng, etablering af nøgleboks). Nogle af opgaverne blev løst af en arbejdsgruppe en lørdag i april – meget effektiv, da hele weekenden var afsat til arbejdet. 

Fællesudstillingen i 2018 blev aflyst til fordel for fællesudstilling i uge 29-30 i år som markering af  KiKs 25 års jubilæum, der søges fejret med festivitas og synlighed. 

Hermed sluttede formanden sin beretning. 

Der blev spurgt, om der påtænkes et max medlemstal. Der er ikke truffet en sådan beslutning. Der vælges at ”se tiden an”. 

Pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Karin omdelte det reviderede regnskab og redegjorde derefter for posterne. 
Regnskabet godkendtes uden yderligere bemærkninger. 

Pkt. 4 – fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyrer
Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent og udstillingsgebyr for 2019.
Alle satser vil som hidtil fremgå af hjemmesiden. 

Pkt. 5 – indkomne forslag
1 forslag er modtaget omhandlende omlægning af startugedag fra mandag til fredag, som vil give mulighed for afholdelse af åbning/fernisering lørdage og flere gæster. 

Dette gav anledning til modargumenter: At det ikke er hensigtsmæssigt at have skiftedag/lukkedag fredag, idet hele weekenden er de bedst besøgte dage, og at andre udstillingssteder også har lukkedag mandag. Og at det administrativt er lettere at operere med hele uger (ugenumre). 

Forslaget blev ikke vedtaget.  

Pkt. 6 – valg af formanden
Winnie ønskede ikke at modtage genvalg. Der var ikke andre forslag fra salen.
Bestyrelsen foreslog Torben B. Dinesen som formand. Torben accepterede, og blev enstemmigt valgt. 

Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer
Jonna var på valg og stillede posten til rådighed for et andet medlem. Der kom ingen forslag, og Jonna blev genvalgt til en ny periode. 

Ved Torbens valg til formand blev der en bestyrelsespost ledig.  Winnie ville gerne fortsætte i bestyrelsen og blev valgt. 

Pkt. 8 – valg af suppleant
Gurli Jochumsen accepterede at fortsætte som suppleant og blev genvalgt. 

Pkt. 9 valg af revisor
Dorthe Lysemose accepterede at fortsætte som revisor og blev genvalgt. 

Pkt. 10 – eventuelt 

Jubilæum og fællesudstilling ugerne 29-30.
Makiah tog afstand fra valget af de 2 uger og anbefalede at vælge andre uger til arrangementet. Det vandt ikke gehør, så beslutningen er taget. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og følgende stillede sig til rådighed: Kirsten Lajer, Alice Rasmussen, Kirsten Work, Lis Petersen og med Torben Dinesen som tovholder. 

Spørgsmål om åbningstider.
Af hensyn til publikum ønskede man præciseret på hjemmesiden, at der kunne forekomme udvidede åbningstider og at der kunne være ubesatte uger.
Ændringer på hjemmesiden foretages.
Hvis man ønsker at udvide generel åbningstid, må man selv annoncere ændringer via presse og plakater. 

2. runde af ugevalg efterspurgtes, og Karin lovede at sende besked ud til alle medlemmer om videre procedurer (modt. hos ref. 2019-01-16  00:08). 

Det ujævne gulv – den forsænkede teglsten. Det bliver udbedret med noget mørtel etc. 

Der blev efterlyst en ventilation f.eks. med en vindueshasp. Den vil blive sat i værk. 

Akustikken  kom igen ”på bordet”.  Da det vil skæmme lokalet og desuden er dyrt og kræver specialistbistand, er det ikke aktuelt. 

Hermed blev generalforsamlingen afsluttet af dirigenten, der ønskede tillykke med valgene og takkede for god ro og orden. 

Torben takkede for valget som formand og opfordrede den nedsatte gruppe til at bidrage til gennemførelse af et godt og spændende jubilæumsarrangement.

Ref. 18/01-2019/Jonna

---------- 

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19.00 

Følgende deltog (alfabt.): Peter Holmegaard Andersen, Sophy Bostholm, Torben Buhl Dinesen, Lisbeth Holst Gundersen, Kirsten Thielsing-Hansen, Karin A.Høj, Karen Lohmann Jensen, Gurli Jochumsen, Luca Kretzchemer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Alice Rasmussen, Stine Kiel Ratzow, Niels Stærmose, Kathrine Haugaard Sørensen.
Der blev budt velkommen til de fremmødte, og man gik over til dagsordenen: 

Pkt. 1 - valg af dirigent.
Makiah Larsen blev valgt. Makiah takkede for valget. 

Pkt. 2 - formandens beretning
Da formanden var sygemeldt foreslog bestyrelsen, at Jonna Larsen forelagde beretningen, hvilket blev godkendt.
Udgangspunktet for beretningen, der er aftalt med Winnie, er referater fra bestyrelsesmøderne i 2017. De findes på hjemmesiden.

Jonna indledte med at bringe en hilsen fra formanden, Winnie Møller, der, pga. adskillige knoglebrud efter fald ved nytårstid, ikke var i stand til at komme.

Der fortsattes med at fremhæve medlemstallet fra 29 ved start 2017 til det ved nytår aktuelle 34, som er en fornem fremgang i forhold til de 2 foregående år, hvor tallene var hhv. 15 og 17. Der er indgået en udmelding pr. 31.12.17, men med tak for god behandling. 

Udstillingsdækningen har været fin, dog har det undret, at der har været ”huller” i listen, også selv om det ikke har været de såkaldt ”dårligste” uger.
Allerede nu står der adskillige nye medlemsemner på spring, og bestyrelsen har drøftet oprettelse af en venteliste, men det valgtes at se tiden an og se, hvad der sker.

Der har været mange ønsker til forbedring af faciliteterne i KiK, og – takket være den gode økonomi – er næsten alle ønsker imødekommet. Flg. nævntes: Nye podier i 2 størrelser – nye persienner - visitkortholdere til tavlen i porten – mere håndterligt gadeskilt – nye snore og kroge til ophæng – udskiftning (over 2 år) af galleribelysningen til LED-lys, skilt over porten, og der har været vinduespolering udvendig hver 8 uge sommeren over. Portrummet er rengjort, og hylden under tavlen er malet. Det hjælper alt sammen, og der var tak til dem, der har medvirket med denne indsats til fælles glæde og gavn.
Endnu mangler noget renovering, men gode kræfter har allerede givet til kende, at de gerne vil gøre en indsats for at løse disse opgaver. 

Fællesudstillingen i juli blev gennemført fint med god deltagelse af 15 medlemmer, og et medlemsmøde den 15. november havde god tilslutning – et godt og livligt møde. 

Bestyrelsen har overvejet, om der fortsat skal afholdes fællesudstillinger. Det er en glimrende mulighed for at mødes med medlemmer, man ellers ikke ser, men det er et stort arbejde at gennemføre, og der må påregnes deltagelse af andre end bestyrelsen, hvis der arrangeres en sådan. 

Jonna sluttede beretningen med bestyrelsens tak for et rigtig godt år med håb om det samme i 2018. Der blev ”hippet” 3 gange og råbt hurra for KiK i det kommende år. 

Pkt. 3 - aflæggelse af regnskab v. kassereren
Det reviderede regnskab blev omdelt, og efter en lille læsepause blev der anledning til at stille spørgsmål el. komme med bemærkninger.
Der var bemærkning til bankgebyrerne, der fandtes høje. Det var kassereren enig i, men kunne ikke umiddelbart kommentere det yderligere.
Regnskabet godkendtes. 

Pkt. 4 – fastsættelse af kontingent og budgetvedtagelse for 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og udstillingsgebyrer. Der var ikke lavet budget, men der er stadig planer om forbedringer, som bestyrelsen vil tage stilling til ad hoc.

Et medlem gjorde opmærksom på, at der ikke var grund til at samle formue, og kassereren svarede, at det heller ikke er hensigten, men foreløbig bibeholdes det nuværende. Der er jo stadig ting, der skal gøres.
Der var ikke yderligere kommentarer. 

Pkt. 5 – indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6 – valg af formand (ikke på valg i 2018) 

Pkt. 7 – valg af næstformand
Den afgående næstformand – Makiah - ønskede ikke genvalg
Der var ingen forslag til en næstformand. 

Pkt. 8 – valg af kassereren – Jonna ønskede ikke genvalg som kasserer – valgt for 2 år
Jonna havde meddelt, at hun godt ville overtage en anden bestyrelsespost, hvis hun blev foreslået. 

Karin Høj, som i forvejen administrerer hjemmesiden, stillede sig til rådighed som kasserer. Posten har mange sammenhænge med udførelsen af IT-opgaverne. Tilbuddet blev modtaget med klapsalver, så Karin blev valgt uden modkandidat.
Jonna blev foreslået til den derved ledige bestyrelsespost (for 1 år), eks. sekretær/referent. Der var ikke andre forslag. Valgt. 

Pkt. 9 – valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg: Kirsten Lajer
Kirsten var ikke til stede – sygemeldt. 
Der blev spurgt, om der var andre, der stillede op. Torben Dinesen og Niels Stærmose var villige til valg, og de ville medvirke til løsning af de opgaver, der foreligger. Der var ikke andre forslag, så begge d´herrer blev valgt med begejstring. 

Bestyrelsen er hermed fuldtallig og vil konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

Pkt. 10 – valg af suppleant – vælges for 1 år
Gurli tilbød at fortsætte som suppleant. Der var ikke andre forslag. Gurli blev genvalgt. 

Pkt. 11 – valg af revisor – vælges for 1 år
Dorthe Lysemose accepterede at fortsætte og blev genvalgt, da der ikke var andre forslag. 

Pkt. 12 – eventuelt
Valgprocedure
n forekom lidt forvirrende, idet vi ifølge vedtægterne skulle have valgt en næstformand. Dette vil få bestyrelsen til at gennemgå den kritisk, så den med større sikkerhed kan gennemføres til alles tilfredshed, evt. justeres vedtægterne. 

Dorthe Lysemose gjorde opmærksom på KiKs side på Facebook, og Stine Ratzow og Alice Rasmussen gjorde sig til talsmænd for evt. retningslinier. De vil formentlig komme med et oplæg til bestyrelsen. 

Der blev ligeledes anbefalet et julearrangement m.v.: Kom med oplæg til bestyrelsen. Også arbejdsweekend blev lige nævnt. 

Så var emnerne udtømt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og Jonna takkede på formandens og forsamlingens vegne Makiah for den gode og muntre ledelse af generalforsamlingen.

----------   

Lodtrækning til udstillingsliste: Den varslede kalender blev herefter fremlagt, og efter rækkefølge – trækning af et lod i posen – kunne man skrive sig ind på ønsket uge. Det foregik i fineste ro og orden. Den resterende procedure vil følge ”opskriften” i indkaldelsesbrevet af 30. december 2017. 

Mødet sluttede kl. 19.45. 

17.01.2018 /Jonna, ref.

---------- 

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Galleri KiK, tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Sophy Bostholm, Ottar Christiansen, Karin Høj, Luca Kretchemer, Kirsten Lajer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Vagn Løye, Winnie Møller, Niels Stærmose.

Dagsordenspunkter fremgår af overskrifterne over de enkelte punkter.

Formanden bød velkommen til alle og som
pkt. 1 – valg af dirigent
 
foresloges Makiah Larsen som dirigent.  Der var ingen modforslag, så Makiah blev valgt.

Pkt. 2 - formandens beretning
Mange positive ting er sket i 2016: God medlemstilgang – nu 29 medlemmer. Udlejningen er også forløbet godt – rimeligt fin dækning, også i de traditionelt mere stille uger.
Der var fællesudstilling 2 uger fra d. 24. maj med 14 udstillere med mange positive tilbagemeldinger.
Der planlægges ny fællesudstilling til ugerne 29-30/2017. Kirsebærfestivalen i Kerteminde afholdes i den mellemliggende weekend.
Efter flere opfordringer indbød bestyrelsen til et medlemsmøde med spisning d. 2. juni. Desværre dukkede der kun 7 op - iberegnet bestyrelsen. Det var meget mindre end forventet.
Vi forsøgte igen med indbydelse til d. 15. november med et enklere traktement. Det gav lidt større fremmøde (14 tilmeldt, 12 kom), der gav anledning til megen god snak om Galleri KiK.
Formanden nævnte nogle af de forbedringer, der er indført i årets løb, såsom ny gulvbelægning i køkkenet, nye persienner, ryddet kraftigt op og kasseret en del fra depotrummet, samt senest et stort skilt over porten med henblik på bedre synlighed fra Langegade.
Der er imidlertid behov for flere forbedringer. I den anledning har vi i 1. halvår kontaktet udlejer, Kerteminde kommune, og påpeget de ydre forhold, der trænger til udbedring + renovering i køkken og toiletrum (køkkenvask, vandhane og gulvet i toiletrum). Henvendelsen afstedkom ingen reaktion i første omgang, men i december kom der respons, og et dialogmøde (Winnie og kommunens repræsentant) om sagerne er berammet til 18.1. kl. 13 i galleriet.

Formanden sluttede sin beretning med tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, herunder ekstra indsats med køkkengulv og skilt over port.
Omtalen af skiltet over porten gav anledning til at foreslå belysning i el. på skiltet. Det mentes ikke gennemførligt pga. fredningsbestemmelser.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Pkt. 3 – aflæggelse af regnskabet v. kassereren
Regnskabet blev omdelt. Det er revideret og underskrevet af revisor uden bemærkninger samt af formanden.

Økonomien ved årsskiftet er tilfredsstillende.

Formandsberetningen indeholdt bemærkninger om nogle af anskaffelserne samt oprydningen, så kassereren nævnte kun
1) udskiftningen af galleribelysningen til LED-pærer (næsten fuldført).  Pærerne anses for en god investering, da de skulle holde længere, give bedre lyskvalitet og spare strøm.  
2) Køb af nøgler sker til nye medlemmer. Ved udmeldelse af KiK skal nøgle afleveres til Makiah. Bortkomne nøgler skal erstattes ved betaling af kr. 50

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, som godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4 – fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på baggrund af den gode økonomi, hvilket godkendtes uden videre kommentarer.

Pkt. 5 – indkomne forslag
Kun bestyrelsen havde forslag (2).

a)      Der foresloges let forhøjelse af nogle udstillingsgebyrer. Oplæg var fremsendt til alle medlemmer. Forslaget blev drøftet igennem med spørgsmål om hensigten med forhøjelsen. Der blev svaret, at det udelukkende sker med henblik på sikring af økonomien, selv om den pt. er god. Kontingentet er lavt, medlemstallet er altid usikkert, og bestyrelsen finder, at det stadig er billigt at udstille i Galleri KiK.

b)      Oplæg til vedtægtsændringer/-justeringer var udsendt til alle medlemmer inden mødet. Karin gennemgik ændringsforslagene, uden at der var særlige kommentarer.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 – valg af formand
Bestyrelsen foreslog genvalg af Winnie Møller. Der var ikke andre forslag, så Winnie blev valgt for de kommende 2 år.

Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Karin Høj, som bestyrelsen anbefalede genvalgt med fortsat varetagelse af EDB/IT i KiK. Der var ikke andre forslag, så Karin blev genvalgt for 2 år.

Pkt. 8 – valg af suppleant
Gurli Jochumsen var forhindret i at møde og fortælle, at hun godt ville fortsætte. Der var ikke andre forslag, så Gurli genvalgtes for 1 år.

Pkt. 9 – valg af revisor
Dorthe Lysemose ville godt acceptere genvalg. Der var heller ikke her modkandidater, så Dorthe fortsætter endnu 1 år.

Pkt. 10 – eventuelt
Kassereren (Jonna) erindrede om, at hun sidste år accepterede valg til ”posten” for 1 år, men at hun havde meddelt bestyrelsen, at hun godt ville fortsætte i 2017 og dermed bringe orden i valgrækkefølgen i bestyrelsen (formand og kasserer bør ikke afgå i samme år). Bestyrelsen havde bifaldet dette.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har drøftet Galleri KiKs tilstand. Der er ting, der trænger til ”overhaling”, og der påtænkes indkaldt til en arbejdsweekend el.lign. med belønning i form af lidt til hals og mave. Oplysningen blev pænt modtaget af de tilstedeværende, så det vil bestyrelsen vende tilbage til.

Kalender blev fremlagt til afgivelse af udstillingsønsker. Øvrige medlemmer opfordres til at indsende ønsker om udstillingsperiode til formanden senest d. 24. januar kl. 17, idet ønskerne skal ”pusles” på plads d. 24. januar efter kl. 17.

18.01.2017/Jonna (ref.)

----------

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00

Deltagere
: Karin A. Høj, Dorthe Lysemose, Lisbeth H. Gundersen, Bente N. Andersen, Winnie Møller, Gurli Jochumsen, Ruth Kirsten, Makiah Larsen, Kirsten Lajer, Jonna Larsen
Afbud
fra Bettina Hesselhof, Kea Haug-Pedersen, Henning Severin

Jonna bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte medlemmer og lagde op til valg af en dirigent – pkt. 1.

Ad pkt 1 – valg af dirigent
Makiah foresloges og blev valgt uden modkandidat.

Ad pkt. 2 – formanden beretning
Jonna lagde ud med beklagelse af Jørns afgang som følge af langvarig sygdom, hvilket har betydet afsked med en god og respekteret formand. Jørn har spillet en vigtig rolle som igangsætter af gode, visionære tiltag i Galleri KiK, hvilket vi skylder ham megen tak for. Forhåbentlig kan han sidenhen vende tilbage til KiK.

At stå uden formand afstedkom overvejelser i bestyrelsen om den fortsatte drift af KiK. Noget der kan ligne et forretningsudvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Kirsten, Karin, Jonna) blev nedsat til at tage vare på driften indtil en formand kunne vælges.

Medlemstallet i 2015 var 21, og det sluttede med 17.

Ellers et godt år for KiK med fin sammenhængning i udstillingsugerne 20-42 plus 4 uger op til jul.
Nyskabelsen, differentiering af udstillingsgebyr i forhold til forventet publikumstilstrømning, har virket godt og køres videre i 2016, om end tilpasset kalenderforskellene (påske, pinse osv.).

Lidt kritik har der lydt fra et hold gæster. Kritikken var berettiget og er taget ad notam.

Der har været uklarhed om opgavefordeling mellem KiK og udlejer (kommunen). Til afklaring har der været en bygningsgennemgang (Jørn og en sagsbehandler fra kommunen), men det har ikke været muligt at få en rapport. Ser ud til at være ikke-eksisterende. Det samme gælder en lejekontrakt, der kan præcisere opgavefordeling, men Kirsten har kontaktet kommunen og har fået bekræftet, at brugsretten tilhører os, og at lejelovens bestemmelser gælder.

”After Dark” – et Kertemindeprojekt, formentlig til turismefremme – er omtalt i et tidligere referat, men det gav anledning til at præcisere, at det er tilladt udstillere at holde længere åbent (tidligere el. senere) end den officielle åbningstid, men den på hjemmesiden anførte åbningstid skal overholdes.

Nyt KiK-medlem: Carl Nielsen, Ullerslev, der allerede har ønsket udstilling i uge 16.

Der blev talt om medlemshvervning som sidste år, men vi ser lige tiden an lidt endnu, men der er åbent for ny tilgang af medlemmer.

Karin (webmaster) arbejder med udvikling af KiKs hjemmeside og vil til medlemslisten føje et portræt og et værkbillede ud for hver person, så Karin opfordrede til, at billeder sendes til hende snarest.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 3 – regnskabet v/Jonna
Det reviderede regnskab blev omdelt.

Det viser et overskud på 17.013,20 – et meget pænt resultat trods div. anskaffelser: Køleskab, kaffemaskine, flagstang m.v. plus en relativt stor investering i reklametryksager, hvoraf der stadig er en god rest til fortsat brug.

Der blev spurgt til posten "forsikring", som er en erhvervsforsikring. Kirsten ville spørge Tryg om relevansen af den type forsikrings dækning og pris. Vi har ikke fundet en police (endnu).

Regnskabet godkendtes.

Ad okt. 4 – fastsættelse af kontingent og budget
Der blev foreslået en nedsættelse af kontingentet til kr. 500,- årligt. 8 ud af de 10 fremmødte stemte for ud fra, at det ville gavne tilgang af nye medlemmer.  2 medlemmer, herunder kassereren, udtrykte betænkelighed ved den store nedsættelse og undlod at stemme. Nedslaget godkendtes.

Der er ikke lagt noget budget for 2016, men de planer og behov, der opstår, prioriteres i forhold til økonomien.

Det er hensigten at arrangere en arbejdsweekend eller –dag til bl.a. renovering af podierne og udbedring af visse mangler, så vidt som det kan lade sig gøre. Et snarligt bestyrelsesmøde planlægger dette.

Ad pkt. 5 – indkomne forslag
Bestyrelsen har ønsket at få bestyrelsen tilført en næstformand, som skal tiltræde som formand, hvis den siddende formand får forfald. Forslaget godkendtes og indføres i vedtægterne §6 og dagsordenen som nyt pkt. 7.

Ad pkt. 6 - valg af formand
Winnie Møller blev foreslået og valgt uden modkandidat. Valget gælder for 1 år og herefter 2 år.

Ad pkt. 7 – valg af næstformand
Makiah Larsen foresloges og blev valgt for 2 år.

Ad pkt. 8 – valg af kasserer
Jonna foresloges genvalgt og accepterede valget for foreløbig 1 år mod normalt 2 år.

Ad pkt. 9 – valg af 1 bestyrelsesmedlem
Kirsten Lajer foresloges genvalgt og modtog valget – for 2 år

Ruth Kirsten ønskede ikke genvalg. I stedet Ad 10 – valg af suppleant – 1 år
foresloges Gurli Jochumsen, der modtog valget.

Ad pkt. 11 – valg af revisor – 1 år
Dorthe Lysemose foresloges genvalgt og modtog valget.
 

Ad pkt. 12 – eventuelt
Der udtryktes interesse for et ”socialt indslag” i form af en sommerfest i KiK. Det arbejdes der videre med i bestyrelsen, som forbeholder sig at uddelegere opgaven mere el. mindre. 

Der har været tale om genoptagelse af en fællesudstilling i KiK. Positiv indstilling, men der blev ikke vedtaget noget. Udstillingskalenderen må ”tages i ed”, da det ikke er gjort på forhånd. Bestyrelsen vil være opmærksom på forslaget. 

Hermed sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

21. januar 2016/ Jonna

----------