Forside  Beliggenhed  Udstillingskalender  Bestyrelsen  Medlemmer  Historie  Køb af udstillingsperiode  Vedtægter  Referater  Kontakt
 

Referater

 
  Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 10. januar 2019 kl. 10:00 i Galleri KIK
 
 
   Referat af bestyrelsesmøde i KiK tirsdag d. 2. november 2019
Afbud fra Gurli

Dagsorden til mødet var tilrettelæggelse af den ordinære generalforsamling i januar 2019.

Ordinær generalforsamling 2019 afholdes tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 19.00 Galleri KiK.
Der udsendes indkaldelse med dagsorden ca. 20. december d.å.

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 8. januar.

Lig forrige år bliver der fremlagt en kalender til brug for orientering om udstillingsuger. Ugerne 29-30 er reserveret til fællesudstilling.

Bemærk venligst, at der kun er adgang for medlemmer.

Ref. 03.11.18/Jonna

 

 
  Bestyrelsesmøde torsdag den 6. september 2018 hos Winnie Møller, Nyborg.

Fremmødte: Winnie Møller, Gurli Jochumsen, Torben Dinesen og Karin Høj

Eneste punkt på dagsordenen var den planlægte fællesudstilling i uge 48.

Efter snak frem og tilbage, enedes de fremmødte om at aflyse fællesudstillingen, og alle medlemmer er orienteret herom med følgende mail:

"Fællesudstilling i Galleri KIK uge 48, 2018 – er AFLYST  

Efter afholdt bestyrelsesmøde den 06.09.2018 er det blevet besluttet IKKE at gennemføre fællesudstilling i den ellers dertil reserverede uge 48.  

Da det er noget af et arbejde at organisere og være tovholder på en fællesudstilling, og da ingen af de fremmødte til bestyrelsesmødet ser sig i stand til tidsmæssigt at udføre dette arbejde, har vi været nødt til at træffe denne beslutning.  

Vi vil i stedet foreslå en eventuel ny bestyrelse – efter generalforsamlingen i januar 2019 – at reservere fx de 2 sidste uger i juli 2019 til et brag af en jubilæums-fællesudstilling.  Galleri KIK har 25 års jubilæum i 2019.

Venlig hilsen
Bestyrelsen"

Ref.: Karin Høj

 

 
 

KiK-bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018 kl. 11.00

Afbud fra Torben, Gurli

KiKs nøglehåndtering drøftet. Efter de nugældende regler er der styr på håndteringen, idet der kvitteres for modtagelsen - el. ved postforsendelse oplyses pr. mail om forsendelsen - samt oplyses om værdien (50 kr.), der skal erlægges, hvis nøgle mistes. Overgivelse og tilbagelevering er imidlertid ret besværlig men klares ved aftale om møde for aflevering/afhentning/postforsendelse med medlemmet/gæsten. Udenbys udstillere oplyses fra nu om, at nøglen efter udstilling kan returneres og fås igen, når/hvis det måtte være aktuelt. En nemmere løsning til afleveringen undersøges af Karin.

Nye medlemmer/gæsteudstillere, som ikke kender KiK, bør bydes velkommen pr. mail/brev, der skal oplyse om adgang mv. til KiK. Jonna laver et udkast til vurdering i bestyrelsen.

Personlige oplysninger. Karin havde modtaget brev fra Danske Bank om nye regler for opbevaring af personlige oplysninger. De oplysninger, der findes i KiK er ikke omfattet af reglerne, og brevet arkiveres.

Anskaffelser. Der købes nyt stoleunderlag til receptionen, ny måtte til adgangstrappen i porten (Karin), og Winnie skaffer rød løber til portrummet.

19.06.2018/Jonna, ref.

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK tirsdag d. 10. april 2018 kl. 15.00

Til stede: Alle + suppleanten 

Dagsorden: Primært var der indkaldt til møde for at prioritere evt. andre end de udførte opgaver i den netop forløbne arbejds-weekend. 

Lørdag kom Peter Holmberg Andersen, Torben Dinesen, Niels Stærmose og undertegnede. Der blev
 > etableret gelænder ved trappen op til galleriet
> malet podier og vindueskarme
> gjort rent.
Det besluttedes, at der ikke var arbejde nok til en dag mere, og dagen afmeldtes til formanden.

Bemærkning: Til lørdagen udeblev et par tilmeldte.

Apropos podier blev det besluttet at skille sig af med de største af de gamle podier for at give plads i depotet ved portrummet.

Andre opgaver:
a) de små gamle podier skal siden males, da de stadig er anvendelige,
b) nyt plastunderlag i receptionen anskaffes (Jonna),
c) reparation af tilstoppet køkkenvask. Pkt.c = udlejers opgaver sammen med gulvet.

Økonomisk status v/kassereren: OK, og CVR-registreringen fungerer nu, som den skal.

KiKs forsikringsbetingelser undersøges nærmere af kassereren.

”Vores” affaldsspand i gården er fjernet. Påtales af Winnie.

Med tak for indsatsen i lørdags sluttede mødet kl. 17.

Næste møde aftaltes til onsd. d. 3. okt. kl. 14.

10.04.2018 – ref. Jonna

 

 
 

Bestyrelsesmøde i KiK d. 31.01.2018 kl. 19 – referat
Deltagere:
Winnie, Karin, Torben B. Dinesen (ny), Niels F. Stærmose (ny), Gurli og Jonna. 

Winnie bød velkommen til mødet – særligt til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 1: CVR-registrering v/Karin som ny kasserer
Karin gav en status for CVR-registreringen, som er nær færdiggørelse, og de manglende underskrifter blev påført skema til banken (bestyrelsesposternes fordeling etc.). 

Pkt. 2: Medlemstal – kassebeholdning
Sidste dato for indbetaling af kontingent og udstillingsgebyrer er sat til 1. februar, så der var ingen oplysninger om status.

Pkt. 3: Fællesudstilling 2018
På udstillingslisten for 2018 er afsat uge 48 til fællesudstilling – nærmere tilrettelæggelse når vi nærmer os uge 48.

Pkt. 4: Nøgleansvarlig
Nøgleansvarlig blev Jonna (Odense) men sådan, at nøgler også kan både udleveres/afleveres hos Winnie i Nyborg, hvis det er mere bekvemt. På hjemmesiden vil Jonna stå som nøgleansvarlig. 

Pkt. 5: Inspektion mhp handleplan om opgaver – prioritering – budget (hvor meget vil vi afsætte til opgaverne?)Torben og Niels har tilbudt hjælp til udførelse af de opgaver, der besluttes. Men der kan godt blive brug for noget mere arbejdskraft. Der blev foretaget en gennemgang af vognporten og selve galleriet. Winnie vil snarest skrive indkaldelse til en arbejdsweekend d. 7.-8. april. De nye, mindre podier, vil Gurli påtage sig at male. Kommunens ”mand” kontaktes på ny om levering af speciel maling til vognporten, som lovet. 

Pkt. 6: KiK og Facebook
Nærmere overvejelse om brugen af KIK på Facebook (offentlig side). Bestyrelsen anbefaler, at man slår ting op, som har relation til ens egen udstilling i Galleri KIK. 

Pkt. 6: Nyt informationsmateriale (folder, kort etc.)
Ingen beslutning p.t.

Næste bestyrelsesmøde aftaltes til tirsdag d. 10. april kl. 15.

 01.02.2018/Jonna, ref.

 

 

 
 

Referat af generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19.00 

Følgende deltog (alfabt.): Peter Holmegaard Andersen, Sophy Bostholm, Torben Buhl Dinesen, Lisbeth Holst Gundersen, Kirsten Thielsing-Hansen, Karin A.Høj, Karen Lohmann Jensen, Gurli Jochumsen, Luca Kretzchemer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Alice Rasmussen, Stine Kiel Ratzow, Niels Stærmose, Kathrine Haugaard Sørensen.
Der blev budt velkommen til de fremmødte, og man gik over til dagsordenen: 

Pkt. 1 - valg af dirigent.
Makiah Larsen blev valgt. Makiah takkede for valget. 

Pkt. 2 - formandens beretning
Da formanden var sygemeldt foreslog bestyrelsen, at Jonna Larsen forelagde beretningen, hvilket blev godkendt.
Udgangspunktet for beretningen, der er aftalt med Winnie, er referater fra bestyrelsesmøderne i 2017. De findes på hjemmesiden.

Jonna indledte med at bringe en hilsen fra formanden, Winnie Møller, der, pga. adskillige knoglebrud efter fald ved nytårstid, ikke var i stand til at komme.

Der fortsattes med at fremhæve medlemstallet fra 29 ved start 2017 til det ved nytår aktuelle 34, som er en fornem fremgang i forhold til de 2 foregående år, hvor tallene var hhv. 15 og 17. Der er indgået en udmelding pr. 31.12.17, men med tak for god behandling. 

Udstillingsdækningen har været fin, dog har det undret, at der har været ”huller” i listen, også selv om det ikke har været de såkaldt ”dårligste” uger.
Allerede nu står der adskillige nye medlemsemner på spring, og bestyrelsen har drøftet oprettelse af en venteliste, men det valgtes at se tiden an og se, hvad der sker.

Der har været mange ønsker til forbedring af faciliteterne i KiK, og – takket være den gode økonomi – er næsten alle ønsker imødekommet. Flg. nævntes: Nye podier i 2 størrelser – nye persienner - visitkortholdere til tavlen i porten – mere håndterligt gadeskilt – nye snore og kroge til ophæng – udskiftning (over 2 år) af galleribelysningen til LED-lys, skilt over porten, og der har været vinduespolering udvendig hver 8 uge sommeren over. Portrummet er rengjort, og hylden under tavlen er malet. Det hjælper alt sammen, og der var tak til dem, der har medvirket med denne indsats til fælles glæde og gavn.
Endnu mangler noget renovering, men gode kræfter har allerede givet til kende, at de gerne vil gøre en indsats for at løse disse opgaver. 

Fællesudstillingen i juli blev gennemført fint med god deltagelse af 15 medlemmer, og et medlemsmøde den 15. november havde god tilslutning – et godt og livligt møde. 

Bestyrelsen har overvejet, om der fortsat skal afholdes fællesudstillinger. Det er en glimrende mulighed for at mødes med medlemmer, man ellers ikke ser, men det er et stort arbejde at gennemføre, og der må påregnes deltagelse af andre end bestyrelsen, hvis der arrangeres en sådan. 

Jonna sluttede beretningen med bestyrelsens tak for et rigtig godt år med håb om det samme i 2018. Der blev ”hippet” 3 gange og råbt hurra for KiK i det kommende år. 

Pkt. 3 - aflæggelse af regnskab v. kassereren
Det reviderede regnskab blev omdelt, og efter en lille læsepause blev der anledning til at stille spørgsmål el. komme med bemærkninger.
Der var bemærkning til bankgebyrerne, der fandtes høje. Det var kassereren enig i, men kunne ikke umiddelbart kommentere det yderligere.
Regnskabet godkendtes. 

Pkt. 4 – fastsættelse af kontingent og budgetvedtagelse for 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og udstillingsgebyrer. Der var ikke lavet budget, men der er stadig planer om forbedringer, som bestyrelsen vil tage stilling til ad hoc.

Et medlem gjorde opmærksom på, at der ikke var grund til at samle formue, og kassereren svarede, at det heller ikke er hensigten, men foreløbig bibeholdes det nuværende. Der er jo stadig ting, der skal gøres.
Der var ikke yderligere kommentarer. 

Pkt. 5 – indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6 – valg af formand (ikke på valg i 2018) 

Pkt. 7 – valg af næstformand
Den afgående næstformand – Makiah - ønskede ikke genvalg
Der var ingen forslag til en næstformand. 

Pkt. 8 – valg af kassereren – Jonna ønskede ikke genvalg som kasserer – valgt for 2 år
Jonna havde meddelt, at hun godt ville overtage en anden bestyrelsespost, hvis hun blev foreslået. 

Karin Høj, som i forvejen administrerer hjemmesiden, stillede sig til rådighed som kasserer. Posten har mange sammenhænge med udførelsen af IT-opgaverne. Tilbuddet blev modtaget med klapsalver, så Karin blev valgt uden modkandidat.
Jonna blev foreslået til den derved ledige bestyrelsespost (for 1 år), eks. sekretær/referent. Der var ikke andre forslag. Valgt. 

Pkt. 9 – valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg: Kirsten Lajer
Kirsten var ikke til stede – sygemeldt. 
Der blev spurgt, om der var andre, der stillede op. Torben Dinesen og Niels Stærmose var villige til valg, og de ville medvirke til løsning af de opgaver, der foreligger. Der var ikke andre forslag, så begge d´herrer blev valgt med begejstring. 

Bestyrelsen er hermed fuldtallig og vil konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

Pkt. 10 – valg af suppleant – vælges for 1 år
Gurli tilbød at fortsætte som suppleant. Der var ikke andre forslag. Gurli blev genvalgt. 

Pkt. 11 – valg af revisor – vælges for 1 år
Dorthe Lysemose accepterede at fortsætte og blev genvalgt, da der ikke var andre forslag. 

Pkt. 12 – eventuelt
Valgprocedure
n forekom lidt forvirrende, idet vi ifølge vedtægterne skulle have valgt en næstformand. Dette vil få bestyrelsen til at gennemgå den kritisk, så den med større sikkerhed kan gennemføres til alles tilfredshed, evt. justeres vedtægterne. 

Dorthe Lysemose gjorde opmærksom på KiKs side på Facebook, og Stine Ratzow og Alice Rasmussen gjorde sig til talsmænd for evt. retningslinier. De vil formentlig komme med et oplæg til bestyrelsen. 

Der blev ligeledes anbefalet et julearrangement m.v.: Kom med oplæg til bestyrelsen. Også arbejdsweekend blev lige nævnt. 

Så var emnerne udtømt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og Jonna takkede på formandens og forsamlingens vegne Makiah for den gode og muntre ledelse af generalforsamlingen.

----------   

Lodtrækning til udstillingsliste: Den varslede kalender blev herefter fremlagt, og efter rækkefølge – trækning af et lod i posen – kunne man skrive sig ind på ønsket uge. Det foregik i fineste ro og orden. Den resterende procedure vil følge ”opskriften” i indkaldelsesbrevet af 30. december 2017. 

Mødet sluttede kl. 19.45. 

17.01.2018 /Jonna, ref.

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK d. 17. december 2017 kl. 19.00
om primært generalforsamlingen, der er aftalt til tirsdag d. 16. januar 2018 i KiK
.
Der var afbud fra Gurli.

Der forelå et udkast til en dagsorden for generalforsamlingen. Den blev gennemgået og rettet til efter drøftelse af de enkelte punkter:
Pkt. 4 om kontingent mv.: Der var ikke planer om kontingentforhøjelse. De lave udstillingsgebyrer blev ”vendt” spec. hvor der er flere udstillere og den deraf følgende ekstremt lave betaling pr. udstiller. Der blev ikke vedtaget nogen ændring.
Karin forelagde tilrettet liste over udstillingsuger i 2018-kalenderen. 

Karin havde endvidere udarbejdet følgende: ”Da vi efterhånden er dejligt mange medlemmer, har det også den ulempe, at ikke alle kan få de eftertragtede sommeruger. Den tidligere procedure med, at man først efter generalforsamlingen kunne byde ind med ønsker om udstilling, har vist sig at være noget af et arbejde for bestyrelsen at få puslet på plads og retfærdigt få gjort alle bare nogenlunde tilfredse. Derfor vil vi på generalforsamlingen fremlægge udstillingslisten for 2018, hvor fremmødte medlemmer kan skrive sig på til ønsket udstillingsuge.
Udstillingslisten vil straks efter generalforsamlingen blive lagt på KiKs hjemmeside - hvorefter de ikke-fremmødte kan byde ind med deres ønsker om udstillingsuge til khoej@mail.tele.dk – efter princippet ”først til mølle”.

Udstillingslisten vil hele tiden blive ajourført, så alle kan se, hvilke uger der er ledige.”

Forslaget godkendtes og tilføjes indkaldelsen. 

Valgene: På valg er næstformand Makiah (ønsker ikke genvalg), kasserer Jonna (ønsker ikke genvalg som kasserer), Kirsten er på valg (vil godt genvælges men uden opgaver), suppleant Gurli og revisor Dorthe er på valg (begge poster vælges altid kun for 1 år ad gangen). Gurli modtager genvalg.

Eventuelt

Den svigtende annoncering i FS - ”Det sker” under Kerteminde omtaltes kort. Der kan evt. gøres et nyt tiltag.  

Fællesudstilling 2018. Med så mange medlemmer er det problematisk at udtage 2 uger om sommeren til det formål, så måske ingen fællesudstilling el. valg af et andet tidspunkt.  

Det skal præciseres, at man kun kan leje KiK til udstilling af egen kunst el. kunsthåndværk – se formålsparagraffen i vedtægterne.

22/12-2017/ref. Jonna

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK d. 11. oktober 2017 kl. 19.00
Fuldtalligt fremmøde. 

Fællesudstillingen i KiK 2017 – evaluering: Da der nu er gået nogen tid siden udstillingen aftaltes at indkalde til et medlemsmøde (alle medlemmer) med et let traktement til afholdelse onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00. Indkaldelsen formuleres som en opfordring til at mødes og få en snak med hinanden samt give mulighed for at fremkomme med ideer (formanden indkalder).
Bestyrelsen mødes kl. 18. 

Galleriet: Snore m.v. til ophængning af billeder har været efterlyst. Det vedtoges at opfordre til, at udstillere selv medbringer egne ophængningsmaterialer til de galleriskinner, der forefindes.
Ligeledes må udstillere selv medbringe viskestykker, håndklæder, karklude etc., medens bestyrelsen fortsat sørger for håndsæbe, rengørings- og opvaskemidler.  

Vinduespoleringsaftalen løber videre (hver 8. uge). Gælder udvendig polering. 

Istandsættelse (maling etc.) udsættes indtil videre; skønnes ikke nødvendig pt., men der indkøbes nye podier (Karin). De gamle – mindre podier – bibeholdes. 

Hullet i gulvet i bageste del af galleriet er problematisk og er derfor ikke repareret. Det bør afspærres ved hjælp af stol/bord og evt. en advarsel på selve gulvet. 

Annoncering i ”den grå spalte” (Fyens Stiftstidende – Kerteminde-delen): Redaktionen afviser at bringe meddelelser til spalten, angiveligt pga. manglende egentlig annoncering fra KiKs side. 

Ny  i KiK. En ”stå-bi” udarbejdes til udlevering med velkomst til nye udstillere (udkast v/Jonna) 

Ordinær generalforsamling 2018 aftaltes til tirsdag den. 16. januar kl. 19.00 i KiK.

Indkaldelse med dagsorden udsendes som en nytårshilsen ml. jul og nytår (Winnie).

12.10.2017/Jonna, ref.

 

 
 

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Sophy Bostholm, Ottar Christiansen, Karin Høj, Luca Kretchemer, Kirsten Lajer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Vagn Løye, Winnie Møller, Niels Stærmose.

Dagsordenspunkter fremgår af overskrifterne over de enkelte punkter.

Formanden bød velkommen til alle og som
pkt. 1 – valg af dirigent
 
foresloges Makiah Larsen som dirigent.  Der var ingen modforslag, så Makiah blev valgt.

Pkt. 2 - formandens beretning
Mange positive ting er sket i 2016: God medlemstilgang – nu 29 medlemmer. Udlejningen er også forløbet godt – rimeligt fin dækning, også i de traditionelt mere stille uger.
Der var fællesudstilling 2 uger fra d. 24. maj med 14 udstillere med mange positive tilbagemeldinger.
Der planlægges ny fællesudstilling til ugerne 29-30/2017. Kirsebærfestivalen i Kerteminde afholdes i den mellemliggende weekend.
Efter flere opfordringer indbød bestyrelsen til et medlemsmøde med spisning d. 2. juni. Desværre dukkede der kun 7 op - iberegnet bestyrelsen. Det var meget mindre end forventet.
Vi forsøgte igen med indbydelse til d. 15. november med et enklere traktement. Det gav lidt større fremmøde (14 tilmeldt, 12 kom), der gav anledning til megen god snak om Galleri KiK.
Formanden nævnte nogle af de forbedringer, der er indført i årets løb, såsom ny gulvbelægning i køkkenet, nye persienner, ryddet kraftigt op og kasseret en del fra depotrummet, samt senest et stort skilt over porten med henblik på bedre synlighed fra Langegade.
Der er imidlertid behov for flere forbedringer. I den anledning har vi i 1. halvår kontaktet udlejer, Kerteminde kommune, og påpeget de ydre forhold, der trænger til udbedring + renovering i køkken og toiletrum (køkkenvask, vandhane og gulvet i toiletrum). Henvendelsen afstedkom ingen reaktion i første omgang, men i december kom der respons, og et dialogmøde (Winnie og kommunens repræsentant) om sagerne er berammet til 18.1. kl. 13 i galleriet.

Formanden sluttede sin beretning med tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, herunder ekstra indsats med køkkengulv og skilt over port.
Omtalen af skiltet over porten gav anledning til at foreslå belysning i el. på skiltet. Det mentes ikke gennemførligt pga. fredningsbestemmelser.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Pkt. 3 – aflæggelse af regnskabet v. kassereren
Regnskabet blev omdelt. Det er revideret og underskrevet af revisor uden bemærkninger samt af formanden.

Økonomien ved årsskiftet er tilfredsstillende.

Formandsberetningen indeholdt bemærkninger om nogle af anskaffelserne samt oprydningen, så kassereren nævnte kun
1) udskiftningen af galleribelysningen til LED-pærer (næsten fuldført).  Pærerne anses for en god investering, da de skulle holde længere, give bedre lyskvalitet og spare strøm.  
2) Køb af nøgler sker til nye medlemmer. Ved udmeldelse af KiK skal nøgle afleveres til Makiah. Bortkomne nøgler skal erstattes ved betaling af kr. 50

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, som godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4 – fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på baggrund af den gode økonomi, hvilket godkendtes uden videre kommentarer.

Pkt. 5 – indkomne forslag
Kun bestyrelsen havde forslag (2).

a)      Der foresloges let forhøjelse af nogle udstillingsgebyrer. Oplæg var fremsendt til alle medlemmer. Forslaget blev drøftet igennem med spørgsmål om hensigten med forhøjelsen. Der blev svaret, at det udelukkende sker med henblik på sikring af økonomien, selv om den pt. er god. Kontingentet er lavt, medlemstallet er altid usikkert, og bestyrelsen finder, at det stadig er billigt at udstille i Galleri KiK.

b)      Oplæg til vedtægtsændringer/-justeringer var udsendt til alle medlemmer inden mødet. Karin gennemgik ændringsforslagene, uden at der var særlige kommentarer.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 – valg af formand
Bestyrelsen foreslog genvalg af Winnie Møller. Der var ikke andre forslag, så Winnie blev valgt for de kommende 2 år.

Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Karin Høj, som bestyrelsen anbefalede genvalgt med fortsat varetagelse af EDB/IT i KiK. Der var ikke andre forslag, så Karin blev genvalgt for 2 år.

Pkt. 8 – valg af suppleant
Gurli Jochumsen var forhindret i at møde og fortælle, at hun godt ville fortsætte. Der var ikke andre forslag, så Gurli genvalgtes for 1 år.

Pkt. 9 – valg af revisor
Dorthe Lysemose ville godt acceptere genvalg. Der var heller ikke her modkandidater, så Dorthe fortsætter endnu 1 år.

Pkt. 10 – eventuelt
Kassereren (Jonna) erindrede om, at hun sidste år accepterede valg til ”posten” for 1 år, men at hun havde meddelt bestyrelsen, at hun godt ville fortsætte i 2017 og dermed bringe orden i valgrækkefølgen i bestyrelsen (formand og kasserer bør ikke afgå i samme år). Bestyrelsen havde bifaldet dette.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har drøftet Galleri KiKs tilstand. Der er ting, der trænger til ”overhaling”, og der påtænkes indkaldt til en arbejdsweekend el.lign. med belønning i form af lidt til hals og mave. Oplysningen blev pænt modtaget af de tilstedeværende, så det vil bestyrelsen vende tilbage til.

Kalender blev fremlagt til afgivelse af udstillingsønsker. Øvrige medlemmer opfordres til at indsende ønsker om udstillingsperiode til formanden senest d. 24. januar kl. 17, idet ønskerne skal ”pusles” på plads d. 24. januar efter kl. 17.

18.01.2017/Jonna (ref.)

----------

 

 
 

Generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00

Deltagere
: Karin A. Høj, Dorthe Lysemose, Lisbeth H. Gundersen, Bente N. Andersen, Winnie Møller, Gurli Jochumsen, Ruth Kirsten, Makiah Larsen, Kirsten Lajer, Jonna Larsen
Afbud
fra Bettina Hesselhof, Kea Haug-Pedersen, Henning Severin

Jonna bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte medlemmer og lagde op til valg af en dirigent – pkt. 1.

Ad pkt 1 – valg af dirigent
Makiah foresloges og blev valgt uden modkandidat.

Ad pkt. 2 – formanden beretning
Jonna lagde ud med beklagelse af Jørns afgang som følge af langvarig sygdom, hvilket har betydet afsked med en god og respekteret formand. Jørn har spillet en vigtig rolle som igangsætter af gode, visionære tiltag i Galleri KiK, hvilket vi skylder ham megen tak for. Forhåbentlig kan han sidenhen vende tilbage til KiK.

At stå uden formand afstedkom overvejelser i bestyrelsen om den fortsatte drift af KiK. Noget der kan ligne et forretningsudvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Kirsten, Karin, Jonna) blev nedsat til at tage vare på driften indtil en formand kunne vælges.

Medlemstallet i 2015 var 21, og det sluttede med 17.

Ellers et godt år for KiK med fin sammenhængning i udstillingsugerne 20-42 plus 4 uger op til jul.
Nyskabelsen, differentiering af udstillingsgebyr i forhold til forventet publikumstilstrømning, har virket godt og køres videre i 2016, om end tilpasset kalenderforskellene (påske, pinse osv.).

Lidt kritik har der lydt fra et hold gæster. Kritikken var berettiget og er taget ad notam.

Der har været uklarhed om opgavefordeling mellem KiK og udlejer (kommunen). Til afklaring har der været en bygningsgennemgang (Jørn og en sagsbehandler fra kommunen), men det har ikke været muligt at få en rapport. Ser ud til at være ikke-eksisterende. Det samme gælder en lejekontrakt, der kan præcisere opgavefordeling, men Kirsten har kontaktet kommunen og har fået bekræftet, at brugsretten tilhører os, og at lejelovens bestemmelser gælder.

”After Dark” – et Kertemindeprojekt, formentlig til turismefremme – er omtalt i et tidligere referat, men det gav anledning til at præcisere, at det er tilladt udstillere at holde længere åbent (tidligere el. senere) end den officielle åbningstid, men den på hjemmesiden anførte åbningstid skal overholdes.

Nyt KiK-medlem: Carl Nielsen, Ullerslev, der allerede har ønsket udstilling i uge 16.

Der blev talt om medlemshvervning som sidste år, men vi ser lige tiden an lidt endnu, men der er åbent for ny tilgang af medlemmer.

Karin (webmaster) arbejder med udvikling af KiKs hjemmeside og vil til medlemslisten føje et portræt og et værkbillede ud for hver person, så Karin opfordrede til, at billeder sendes til hende snarest.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 3 – regnskabet v/Jonna
Det reviderede regnskab blev omdelt.

Det viser et overskud på 17.013,20 – et meget pænt resultat trods div. anskaffelser: Køleskab, kaffemaskine, flagstang m.v. plus en relativt stor investering i reklametryksager, hvoraf der stadig er en god rest til fortsat brug.

Der blev spurgt til posten "forsikring", som er en erhvervsforsikring. Kirsten ville spørge Tryg om relevansen af den type forsikrings dækning og pris. Vi har ikke fundet en police (endnu).

Regnskabet godkendtes.

Ad okt. 4 – fastsættelse af kontingent og budget
Der blev foreslået en nedsættelse af kontingentet til kr. 500,- årligt. 8 ud af de 10 fremmødte stemte for ud fra, at det ville gavne tilgang af nye medlemmer.  2 medlemmer, herunder kassereren, udtrykte betænkelighed ved den store nedsættelse og undlod at stemme. Nedslaget godkendtes.

Der er ikke lagt noget budget for 2016, men de planer og behov, der opstår, prioriteres i forhold til økonomien.

Det er hensigten at arrangere en arbejdsweekend eller –dag til bl.a. renovering af podierne og udbedring af visse mangler, så vidt som det kan lade sig gøre. Et snarligt bestyrelsesmøde planlægger dette.

Ad pkt. 5 – indkomne forslag
Bestyrelsen har ønsket at få bestyrelsen tilført en næstformand, som skal tiltræde som formand, hvis den siddende formand får forfald. Forslaget godkendtes og indføres i vedtægterne §6 og dagsordenen som nyt pkt. 7.

Ad pkt. 6 - valg af formand
Winnie Møller blev foreslået og valgt uden modkandidat. Valget gælder for 1 år og herefter 2 år.

Ad pkt. 7 – valg af næstformand
Makiah Larsen foresloges og blev valgt for 2 år.

Ad pkt. 8 – valg af kasserer
Jonna foresloges genvalgt og accepterede valget for foreløbig 1 år mod normalt 2 år.

Ad pkt. 9 – valg af 1 bestyrelsesmedlem
Kirsten Lajer foresloges genvalgt og modtog valget – for 2 år

Ruth Kirsten ønskede ikke genvalg. I stedet Ad 10 – valg af suppleant – 1 år
foresloges Gurli Jochumsen, der modtog valget.

Ad pkt. 11 – valg af revisor – 1 år
Dorthe Lysemose foresloges genvalgt og modtog valget.
 

Ad pkt. 12 – eventuelt
Der udtryktes interesse for et ”socialt indslag” i form af en sommerfest i KiK. Det arbejdes der videre med i bestyrelsen, som forbeholder sig at uddelegere opgaven mere el. mindre. 

Der har været tale om genoptagelse af en fællesudstilling i KiK. Positiv indstilling, men der blev ikke vedtaget noget. Udstillingskalenderen må ”tages i ed”, da det ikke er gjort på forhånd. Bestyrelsen vil være opmærksom på forslaget. 

Hermed sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

21. januar 2016/ Jonna

----------