Forside  Beliggenhed  Udstillingskalender  Bestyrelsen  Medlemmer  Historie  Køb af udstillingsperiode  Vedtægter  Referater  Kontakt
 

Referater

 
 

KiK – 25-års jubilæet
Referat af evalueringsmøde d. 9. aug. 2019  om fællesudstillingen 2019 og 25-års  jubilæumsfesten d. 16. juli.
 

Deltagere : Torben Dinesen, Niels Stæremose, Winnie Møller, Lis Pedersen, Kirsten Work Rasmussen,  Alice Rasmussen, Jonna Larsen - afbud fra Karin Høj. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte (bestyrelse og arbejdsgrupper) og lagde op til evalueringen: 

Jubilæumsfesten forløb helt efter planen, hvortil kom, at vejret var det bedst tænkelige, og gården var fyldt med medlemmer, gæster og gadens folk, der ”faldt ind” til vin, frugt og kage. Høj stemning med musik v/tidligere Malurt-guitarist. Det var en fest! 

Fællesudstillingen: 33 udstillere og mange gæster. Nogle gæster roste fællesudstillingen og anbefalede gentagelse, men der skal reklameres for den. Til ferniseringen kom der buketter, chokolade og lykønskningskort. 

Torben oplyste, at en løselig optælling af besøgende i de 2 uger, fællesudstillingen varede, viste 2.179 gæster, men at tallet er noget større, idet der har været tidspunkter, hvor man ikke har nået at få alle noteret. Under selve receptionen inde og i gården blev der ikke noteret. 

Konkurrencen – udstilling af medlemmers værker i butiksvinduer, banker etc.: Vinder blev Britta Jacobsen fra Kerteminde, som vandt en af Dorthe Lysemoses skulpturer. 

Optælling af de mange stemmesedler – 173 - der var afleveret i den røde postkasse i KiK, viste stor deltagelse, men med forskel i dækningen. Kan evt. skyldes utilstrækkelig dialog/instruktion i udstillingsstederne. Noget tydede på, at visse steder var blevet ”nurset” undervejs (formentlig) af udstillerne selv -  med god effekt. Idé til efterfølgelse en evt. anden gang! 

Jubilæumsskriftet er udleveret til alle tilstedeværende medlemmer, og til øvrige medlemmer ligger der eksemplar til afhentning i receptionen. 

Pressen: Trods oplæg til pressen var Torben ikke helt tilfreds. Til et aftalt interview udeblev journalisten, og et senere møde er ikke set refereret. Forud for jubilæet blev KiK og jubilæumsskriftet dog omtalt (9. juni/Kerteminde Ugeavis). 

Økonomien: Der er afregnet for alt  incl. musik og leje af div. effekter. Indkøbte telte er pakket sammen, opmagasineret og kan lånes af KiK-medlemmer (kontakt Torben). 

Jubilæumsskriftet sælges herefter fra skranken af udstillere, der sørger for synlighed på skranken i et mindre antal ad gangen. Kan evt. give anledning til snak med gæster om KiK´s verden ”i dag”. 

Afrunding: Torben rundede mødet af med tak til alle for stor indsats med hele arrangementet.

 

14.08.2019/ref. jl.

 

 

 
  Møde med jubilæumsudvalget hos Torben Buhl Dinesen den 13. juni 2019 - Ingen referat, men der arbejdes hårdt for at få alting på plads til ferniseringsdagen den 16. juli 2019.


Fotograf: Fru Dinesen

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 12.04.2019 i KiK kl. 10.00 

Afbud fra Winnie Møller.

Torben og Niels om møde med Kertemindes kulturudvalg d. 26.03. kl. 18-2030:
Torben refererede fra dialogmøde om Fremtidens kulturliv i Kerteminde med bl.a. Kertemindes kulturudvalg i rådhuskantinen, hvor han og Niels havde deltaget sammen med 22 andre, som kunne relateres til og komme med forslag/ideer om fremtidige aktiviteter - bredt og varieret - for såvel Kerteminde som for hele Fyn.
Der blev nedsat 4 grupper, som fremlagde deres forslag. Der blev aflagt referat.
Mødelederen påskønnede de mange forslag, der blev fremsat og oplyste, at referatet vil blive givet videre til og indgå i et landsdækkende udvalg, der skal arbejde videre med forslag fra hele landet på et senere møde på Christiansborg.
Torben havde bedt om ordet og fortalt om Galleri KiK (medlemstal, udstillingsaktiviteter) samt om jubilæet og lovet indbydelse til receptionen.
Der blev ”hilst på” og skabt nogle gode kontakter.
 

Referat fra Jubilæumsudvalget v/Torben:
Møde d. 11.04. med afbud fra Kirsten Lajer og Lis Pedersen.

Ferniseringen: Traktement besluttet – velkomst v/Torben – historien om KiK 25 år, et skrift v/Kirsten Work Rasmussen.

Desuden behandlet: Pressekontakt – indbydelser – plakat o.a. tryksager – beachbanner(?).

Desuden drøftet forslag om udstilling af KiK-medlemskunst i byens butikker i jubilæumsperioden. Udstillerne orienteres herom efter påske.
 

Andet:
a) Der er ønsket en stormkrog til vindue mod Strandgade, så der kan åbnes på varme dage. Den etableres.

b) Radiatoren under skrivebordet er indtil videre sat ud af kraft, da den ikke kan reguleres.

Ref. 15.04.2019/jl


 

 
 

Referat af informationsmøde d. 18.03.2019 til bestyrelsen om jubilæums-/fællesudstilling mv. 2019 – møde med jubilæumsgruppen: 

Torben orienterede om afholdt – konstruktivt – møde med den nedsatte jubilæumsgruppe.

Lokal-TV kontaktes – Kirsten Lajer har kendskab til kontakt. Anden presse?

TV-Fyn og andre pressekontakter orienteres.

Kirsten Works forslag til ferniseringen vedr. traktement: Rosévin, jordbær, kransekage, kaffe, flag, evt. telt i gården.

Fællesudstillingen – indtil nu er 23 tilmeldt. Leonora og Jonna har tilbudt sig til ophængning af udstillingen.

Handelsstandsforeningen, borgmesteren, turistforeningen m.fl. (?) kontaktes.

 Plakatkonkurrence blandt medlemmerne med præmie til vinder – el. prof. Kunstner?

 Udstilleres værker i byens butiksvinduer? Handelsstandsforeningen kontaktes (er kontaktet).

KiK-historik: Kirsten Work arbejder på et skrift om KiKs historie. Torben/Niels taler med Kirsten herom. 

18.03.2019/jl

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 15.00 i Kik
Deltagere:
Alle mødt.
Torben bød som ny formand velkommen til mødet og indbød til en orientering om ”siden sidst”. 

Karin oplyste, at der endnu mangler nogle indbetalinger (kontingent og udstillingsgebyr). Enighed om, at Karin hurtigst muligt rykker og meddeler, at der skal være betalt senest 1. marts. Udeblivelse af betaling vil medføre bortfald af ret til bestilte udstillingsuger. 

Pkt. 1 –  gennemgang af generalforsamlingens beslutninger
Jubilæumsudvalg blev nedsat. Består af følgende: Formanden – Kirsten Lajer – Lis Petersen - Alice Rasmussen – Kirsten Work – Niels Stærmose.

Optaktsmøde i  Kik d. 5. marts kl. 16.00 i KiK
– jubilæumsudvalget  indkaldes (Torben/Jonna). 

Bestyrelsen anbefaler, at  medlemmer, der ikke deltog i generalforsamlingen, tilbydes at komme med ideer til, hvad der skal ske.

Pkt. 2 –  jubilæums- & fællesudstilling ugerne 29-30 – åbent hver dag kl. 11-17.
Udstillingsværker til udstillingen skal afleveres søndag d. 14. juli fra kl. 20 og mandag mellem kl. 8 og 10. Andre betingelser meddeles senere.
Der  etableres et ophængningsudvalg, hvis afgørelser skal respekteres. 
Karin laver pasningsliste for begge  uger (halve dage). 

Pkt. 3  jubilæumsudvalget.
PR for jubilæet og fællesudstillingen??  Løs liste over forslag fra bestyrelsen g.d. hosTorben.
Se pkt. 1, ovenfor!

Eventuelt.
Medlemslisten
på hjemmesiden søges forsynet med manglende billeder (person, værk) og evt. opdateres med aktuelle værker (Karin).

Hullet i gulvet er udbedret (Dorthe Lysemose): Tak Dorthe!

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 9. april kl. 15.00 i KiK.

20.02.2019/ref. Jonna

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 15. januar 2019 

Deltagere: Winnie Møller - Kirsten Lajer - Torben Buhl Dinesen - Niels Stærmose - Kirsten Thilsing-Hansen - Gurli Jochumsen - Sophy Bostholm - Lis Petersen - Charlotte Hammershøj, Sharareh Ebrahimi - Lisbeth H. Gundersen - Karin A. Høj - Jørgen Iversen - Karen Lohmann Jensen - Bitten Jønstrup - Makiah Larsen - Dorthe Lysemose - Anne Grete Skou - Inge Vittrup - Kirsten Work Rasmussen - Jonna Larsen.

Inden mødets start blev medlemslisten læst op mhp markering fra deltagerne. 

Velkomst: Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over det store fremmøde. Herefter gik man over til den omdelte dagsorden. 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyr
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand – på valg Winnie Møller
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg Jonna Larsen
8. Valg af suppleant – på valg Gurli Jochumsen
9. Valg af revisor – på valg Dorte Lysemose
10. Eventuelt 

Pkt. 1 – valg af dirigent
Der blev spurgt, om der var nogen, der ønskede at være dirigent. Ingen meldte sig, så bestyrelsen foreslog Makiah Larsen. Makiah modtog valget og gav ordet til formanden Winnie Møller. 

Pkt. 2 – formandens beretning
2018 – et godt år, mange nye medlemmer – god udstillingsvirksomhed, næsten alle uger ”brugt”, men alligevel var der enkelte ledige uger.

Medlemstallet pr. dato 46, og flere står på spring til indmeldelse. 

Året har også på anden måde været godt for KiK, idet økonomien har tilladt flere anskaffelser og udførelse af nogle arbejder (oprydning i depoterne, maling af portindgangen, nyt gelænder til trappen, flere stoleophæng, etablering af nøgleboks). Nogle af opgaverne blev løst af en arbejdsgruppe en lørdag i april – meget effektiv, da hele weekenden var afsat til arbejdet. 

Fællesudstillingen i 2018 blev aflyst til fordel for fællesudstilling i uge 29-30 i år som markering af  KiKs 25 års jubilæum, der søges fejret med festivitas og synlighed. 

Hermed sluttede formanden sin beretning. 

Der blev spurgt, om der påtænkes et max medlemstal. Der er ikke truffet en sådan beslutning. Der vælges at ”se tiden an”. 

Pkt. 3 – Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Karin omdelte det reviderede regnskab og redegjorde derefter for posterne. 
Regnskabet godkendtes uden yderligere bemærkninger. 

Pkt. 4 – fastsættelse af kontingent og udstillingsgebyrer
Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent og udstillingsgebyr for 2019.
Alle satser vil som hidtil fremgå af hjemmesiden. 

Pkt. 5 – indkomne forslag
1 forslag er modtaget omhandlende omlægning af startugedag fra mandag til fredag, som vil give mulighed for afholdelse af åbning/fernisering lørdage og flere gæster. 

Dette gav anledning til modargumenter: At det ikke er hensigtsmæssigt at have skiftedag/lukkedag fredag, idet hele weekenden er de bedst besøgte dage, og at andre udstillingssteder også har lukkedag mandag. Og at det administrativt er lettere at operere med hele uger (ugenumre). 

Forslaget blev ikke vedtaget.  

Pkt. 6 – valg af formanden
Winnie ønskede ikke at modtage genvalg. Der var ikke andre forslag fra salen.
Bestyrelsen foreslog Torben B. Dinesen som formand. Torben accepterede, og blev enstemmigt valgt. 

Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer
Jonna var på valg og stillede posten til rådighed for et andet medlem. Der kom ingen forslag, og Jonna blev genvalgt til en ny periode. 

Ved Torbens valg til formand blev der en bestyrelsespost ledig.  Winnie ville gerne fortsætte i bestyrelsen og blev valgt. 

Pkt. 8 – valg af suppleant
Gurli Jochumsen accepterede at fortsætte som suppleant og blev genvalgt. 

Pkt. 9 valg af revisor
Dorthe Lysemose accepterede at fortsætte som revisor og blev genvalgt. 

Pkt. 10 – eventuelt 

Jubilæum og fællesudstilling ugerne 29-30.
Makiah tog afstand fra valget af de 2 uger og anbefalede at vælge andre uger til arrangementet. Det vandt ikke gehør, så beslutningen er taget. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og følgende stillede sig til rådighed: Kirsten Lajer, Alice Rasmussen, Kirsten Work, Lis Petersen og med Torben Dinesen som tovholder. 

Spørgsmål om åbningstider.
Af hensyn til publikum ønskede man præciseret på hjemmesiden, at der kunne forekomme udvidede åbningstider og at der kunne være ubesatte uger.
Ændringer på hjemmesiden foretages.
Hvis man ønsker at udvide generel åbningstid, må man selv annoncere ændringer via presse og plakater. 

2. runde af ugevalg efterspurgtes, og Karin lovede at sende besked ud til alle medlemmer om videre procedurer (modt. hos ref. 2019-01-16  00:08). 

Det ujævne gulv – den forsænkede teglsten. Det bliver udbedret med noget mørtel etc. 

Der blev efterlyst en ventilation f.eks. med en vindueshasp. Den vil blive sat i værk. 

Akustikken  kom igen ”på bordet”.  Da det vil skæmme lokalet og desuden er dyrt og kræver specialistbistand, er det ikke aktuelt. 

Hermed blev generalforsamlingen afsluttet af dirigenten, der ønskede tillykke med valgene og takkede for god ro og orden. 

Torben takkede for valget som formand og opfordrede den nedsatte gruppe til at bidrage til gennemførelse af et godt og spændende jubilæumsarrangement.

Ref. 18/01-2019/Jonna

 

 
   

Referat af bestyrelsesmøde i KiK d. 10. januar 2019 kl. 10.
Deltagere: Alle

Dagsorden: Ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag d. 15. januar kl. 19.00 i KiK.

Der var modtaget 1 forslag til behandling: Det gik ud på at ændre proceduren for udstillingsstart og -slut, herunder fernisering. Der var ikke umiddelbart flertal for forslaget. Det forelægges for generalforsamlingen - proceduren findes på hjemmesidens ”Køb af udstillingsperiode”.

Medlemstallet blev drøftet.

Der var modtaget 1 udmeldelse.

Opgaver i øvrigt: Traktementet fastholdes som vedtaget på forrige møde (Niels) -  stemmesedler (Jonna) – lodtrækningsnumre (Karin).

Jubilæum – 25 år:
Fællesudstilling uge 29-30
Pasningspligt v/udstillerne
Fernisering etc. - nedsættelse af arbejdsgruppe  - pressekontakt – plakat/flyers etc.

Bestyrelsen mødes 1 time inden generalforsamlingen.

12.01.2019/ref. Jonna


 

 
   Referat af bestyrelsesmøde i KiK tirsdag d. 2. november 2019
Afbud fra Gurli

Dagsorden til mødet var tilrettelæggelse af den ordinære generalforsamling i januar 2019.

Ordinær generalforsamling 2019 afholdes tirsdag d. 15. januar 2019 kl. 19.00 Galleri KiK.
Der udsendes indkaldelse med dagsorden ca. 20. december d.å.

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 8. januar.

Lig forrige år bliver der fremlagt en kalender til brug for orientering om udstillingsuger. Ugerne 29-30 er reserveret til fællesudstilling.

Bemærk venligst, at der kun er adgang for medlemmer.

Ref. 03.11.18/Jonna

 

 
  Bestyrelsesmøde torsdag den 6. september 2018 hos Winnie Møller, Nyborg.

Fremmødte: Winnie Møller, Gurli Jochumsen, Torben Dinesen og Karin Høj

Eneste punkt på dagsordenen var den planlægte fællesudstilling i uge 48.

Efter snak frem og tilbage, enedes de fremmødte om at aflyse fællesudstillingen, og alle medlemmer er orienteret herom med følgende mail:

"Fællesudstilling i Galleri KIK uge 48, 2018 – er AFLYST  

Efter afholdt bestyrelsesmøde den 06.09.2018 er det blevet besluttet IKKE at gennemføre fællesudstilling i den ellers dertil reserverede uge 48.  

Da det er noget af et arbejde at organisere og være tovholder på en fællesudstilling, og da ingen af de fremmødte til bestyrelsesmødet ser sig i stand til tidsmæssigt at udføre dette arbejde, har vi været nødt til at træffe denne beslutning.  

Vi vil i stedet foreslå en eventuel ny bestyrelse – efter generalforsamlingen i januar 2019 – at reservere fx de 2 sidste uger i juli 2019 til et brag af en jubilæums-fællesudstilling.  Galleri KIK har 25 års jubilæum i 2019.

Venlig hilsen
Bestyrelsen"

Ref.: Karin Høj

 

 
 

KiK-bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018 kl. 11.00

Afbud fra Torben, Gurli

KiKs nøglehåndtering drøftet. Efter de nugældende regler er der styr på håndteringen, idet der kvitteres for modtagelsen - el. ved postforsendelse oplyses pr. mail om forsendelsen - samt oplyses om værdien (50 kr.), der skal erlægges, hvis nøgle mistes. Overgivelse og tilbagelevering er imidlertid ret besværlig men klares ved aftale om møde for aflevering/afhentning/postforsendelse med medlemmet/gæsten. Udenbys udstillere oplyses fra nu om, at nøglen efter udstilling kan returneres og fås igen, når/hvis det måtte være aktuelt. En nemmere løsning til afleveringen undersøges af Karin.

Nye medlemmer/gæsteudstillere, som ikke kender KiK, bør bydes velkommen pr. mail/brev, der skal oplyse om adgang mv. til KiK. Jonna laver et udkast til vurdering i bestyrelsen.

Personlige oplysninger. Karin havde modtaget brev fra Danske Bank om nye regler for opbevaring af personlige oplysninger. De oplysninger, der findes i KiK er ikke omfattet af reglerne, og brevet arkiveres.

Anskaffelser. Der købes nyt stoleunderlag til receptionen, ny måtte til adgangstrappen i porten (Karin), og Winnie skaffer rød løber til portrummet.

19.06.2018/Jonna, ref.

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK tirsdag d. 10. april 2018 kl. 15.00

Til stede: Alle + suppleanten 

Dagsorden: Primært var der indkaldt til møde for at prioritere evt. andre end de udførte opgaver i den netop forløbne arbejds-weekend. 

Lørdag kom Peter Holmberg Andersen, Torben Dinesen, Niels Stærmose og undertegnede. Der blev
 > etableret gelænder ved trappen op til galleriet
> malet podier og vindueskarme
> gjort rent.
Det besluttedes, at der ikke var arbejde nok til en dag mere, og dagen afmeldtes til formanden.

Bemærkning: Til lørdagen udeblev et par tilmeldte.

Apropos podier blev det besluttet at skille sig af med de største af de gamle podier for at give plads i depotet ved portrummet.

Andre opgaver:
a) de små gamle podier skal siden males, da de stadig er anvendelige,
b) nyt plastunderlag i receptionen anskaffes (Jonna),
c) reparation af tilstoppet køkkenvask. Pkt.c = udlejers opgaver sammen med gulvet.

Økonomisk status v/kassereren: OK, og CVR-registreringen fungerer nu, som den skal.

KiKs forsikringsbetingelser undersøges nærmere af kassereren.

”Vores” affaldsspand i gården er fjernet. Påtales af Winnie.

Med tak for indsatsen i lørdags sluttede mødet kl. 17.

Næste møde aftaltes til onsd. d. 3. okt. kl. 14.

10.04.2018 – ref. Jonna

 

 
 

Bestyrelsesmøde i KiK d. 31.01.2018 kl. 19 – referat
Deltagere:
Winnie, Karin, Torben B. Dinesen (ny), Niels F. Stærmose (ny), Gurli og Jonna. 

Winnie bød velkommen til mødet – særligt til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Pkt. 1: CVR-registrering v/Karin som ny kasserer
Karin gav en status for CVR-registreringen, som er nær færdiggørelse, og de manglende underskrifter blev påført skema til banken (bestyrelsesposternes fordeling etc.). 

Pkt. 2: Medlemstal – kassebeholdning
Sidste dato for indbetaling af kontingent og udstillingsgebyrer er sat til 1. februar, så der var ingen oplysninger om status.

Pkt. 3: Fællesudstilling 2018
På udstillingslisten for 2018 er afsat uge 48 til fællesudstilling – nærmere tilrettelæggelse når vi nærmer os uge 48.

Pkt. 4: Nøgleansvarlig
Nøgleansvarlig blev Jonna (Odense) men sådan, at nøgler også kan både udleveres/afleveres hos Winnie i Nyborg, hvis det er mere bekvemt. På hjemmesiden vil Jonna stå som nøgleansvarlig. 

Pkt. 5: Inspektion mhp handleplan om opgaver – prioritering – budget (hvor meget vil vi afsætte til opgaverne?)Torben og Niels har tilbudt hjælp til udførelse af de opgaver, der besluttes. Men der kan godt blive brug for noget mere arbejdskraft. Der blev foretaget en gennemgang af vognporten og selve galleriet. Winnie vil snarest skrive indkaldelse til en arbejdsweekend d. 7.-8. april. De nye, mindre podier, vil Gurli påtage sig at male. Kommunens ”mand” kontaktes på ny om levering af speciel maling til vognporten, som lovet. 

Pkt. 6: KiK og Facebook
Nærmere overvejelse om brugen af KIK på Facebook (offentlig side). Bestyrelsen anbefaler, at man slår ting op, som har relation til ens egen udstilling i Galleri KIK. 

Pkt. 6: Nyt informationsmateriale (folder, kort etc.)
Ingen beslutning p.t.

Næste bestyrelsesmøde aftaltes til tirsdag d. 10. april kl. 15.

 01.02.2018/Jonna, ref.

 

 

 
 

Referat af generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19.00 

Følgende deltog (alfabt.): Peter Holmegaard Andersen, Sophy Bostholm, Torben Buhl Dinesen, Lisbeth Holst Gundersen, Kirsten Thielsing-Hansen, Karin A.Høj, Karen Lohmann Jensen, Gurli Jochumsen, Luca Kretzchemer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Alice Rasmussen, Stine Kiel Ratzow, Niels Stærmose, Kathrine Haugaard Sørensen.
Der blev budt velkommen til de fremmødte, og man gik over til dagsordenen: 

Pkt. 1 - valg af dirigent.
Makiah Larsen blev valgt. Makiah takkede for valget. 

Pkt. 2 - formandens beretning
Da formanden var sygemeldt foreslog bestyrelsen, at Jonna Larsen forelagde beretningen, hvilket blev godkendt.
Udgangspunktet for beretningen, der er aftalt med Winnie, er referater fra bestyrelsesmøderne i 2017. De findes på hjemmesiden.

Jonna indledte med at bringe en hilsen fra formanden, Winnie Møller, der, pga. adskillige knoglebrud efter fald ved nytårstid, ikke var i stand til at komme.

Der fortsattes med at fremhæve medlemstallet fra 29 ved start 2017 til det ved nytår aktuelle 34, som er en fornem fremgang i forhold til de 2 foregående år, hvor tallene var hhv. 15 og 17. Der er indgået en udmelding pr. 31.12.17, men med tak for god behandling. 

Udstillingsdækningen har været fin, dog har det undret, at der har været ”huller” i listen, også selv om det ikke har været de såkaldt ”dårligste” uger.
Allerede nu står der adskillige nye medlemsemner på spring, og bestyrelsen har drøftet oprettelse af en venteliste, men det valgtes at se tiden an og se, hvad der sker.

Der har været mange ønsker til forbedring af faciliteterne i KiK, og – takket være den gode økonomi – er næsten alle ønsker imødekommet. Flg. nævntes: Nye podier i 2 størrelser – nye persienner - visitkortholdere til tavlen i porten – mere håndterligt gadeskilt – nye snore og kroge til ophæng – udskiftning (over 2 år) af galleribelysningen til LED-lys, skilt over porten, og der har været vinduespolering udvendig hver 8 uge sommeren over. Portrummet er rengjort, og hylden under tavlen er malet. Det hjælper alt sammen, og der var tak til dem, der har medvirket med denne indsats til fælles glæde og gavn.
Endnu mangler noget renovering, men gode kræfter har allerede givet til kende, at de gerne vil gøre en indsats for at løse disse opgaver. 

Fællesudstillingen i juli blev gennemført fint med god deltagelse af 15 medlemmer, og et medlemsmøde den 15. november havde god tilslutning – et godt og livligt møde. 

Bestyrelsen har overvejet, om der fortsat skal afholdes fællesudstillinger. Det er en glimrende mulighed for at mødes med medlemmer, man ellers ikke ser, men det er et stort arbejde at gennemføre, og der må påregnes deltagelse af andre end bestyrelsen, hvis der arrangeres en sådan. 

Jonna sluttede beretningen med bestyrelsens tak for et rigtig godt år med håb om det samme i 2018. Der blev ”hippet” 3 gange og råbt hurra for KiK i det kommende år. 

Pkt. 3 - aflæggelse af regnskab v. kassereren
Det reviderede regnskab blev omdelt, og efter en lille læsepause blev der anledning til at stille spørgsmål el. komme med bemærkninger.
Der var bemærkning til bankgebyrerne, der fandtes høje. Det var kassereren enig i, men kunne ikke umiddelbart kommentere det yderligere.
Regnskabet godkendtes. 

Pkt. 4 – fastsættelse af kontingent og budgetvedtagelse for 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og udstillingsgebyrer. Der var ikke lavet budget, men der er stadig planer om forbedringer, som bestyrelsen vil tage stilling til ad hoc.

Et medlem gjorde opmærksom på, at der ikke var grund til at samle formue, og kassereren svarede, at det heller ikke er hensigten, men foreløbig bibeholdes det nuværende. Der er jo stadig ting, der skal gøres.
Der var ikke yderligere kommentarer. 

Pkt. 5 – indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6 – valg af formand (ikke på valg i 2018) 

Pkt. 7 – valg af næstformand
Den afgående næstformand – Makiah - ønskede ikke genvalg
Der var ingen forslag til en næstformand. 

Pkt. 8 – valg af kassereren – Jonna ønskede ikke genvalg som kasserer – valgt for 2 år
Jonna havde meddelt, at hun godt ville overtage en anden bestyrelsespost, hvis hun blev foreslået. 

Karin Høj, som i forvejen administrerer hjemmesiden, stillede sig til rådighed som kasserer. Posten har mange sammenhænge med udførelsen af IT-opgaverne. Tilbuddet blev modtaget med klapsalver, så Karin blev valgt uden modkandidat.
Jonna blev foreslået til den derved ledige bestyrelsespost (for 1 år), eks. sekretær/referent. Der var ikke andre forslag. Valgt. 

Pkt. 9 – valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg: Kirsten Lajer
Kirsten var ikke til stede – sygemeldt. 
Der blev spurgt, om der var andre, der stillede op. Torben Dinesen og Niels Stærmose var villige til valg, og de ville medvirke til løsning af de opgaver, der foreligger. Der var ikke andre forslag, så begge d´herrer blev valgt med begejstring. 

Bestyrelsen er hermed fuldtallig og vil konstituere sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

Pkt. 10 – valg af suppleant – vælges for 1 år
Gurli tilbød at fortsætte som suppleant. Der var ikke andre forslag. Gurli blev genvalgt. 

Pkt. 11 – valg af revisor – vælges for 1 år
Dorthe Lysemose accepterede at fortsætte og blev genvalgt, da der ikke var andre forslag. 

Pkt. 12 – eventuelt
Valgprocedure
n forekom lidt forvirrende, idet vi ifølge vedtægterne skulle have valgt en næstformand. Dette vil få bestyrelsen til at gennemgå den kritisk, så den med større sikkerhed kan gennemføres til alles tilfredshed, evt. justeres vedtægterne. 

Dorthe Lysemose gjorde opmærksom på KiKs side på Facebook, og Stine Ratzow og Alice Rasmussen gjorde sig til talsmænd for evt. retningslinier. De vil formentlig komme med et oplæg til bestyrelsen. 

Der blev ligeledes anbefalet et julearrangement m.v.: Kom med oplæg til bestyrelsen. Også arbejdsweekend blev lige nævnt. 

Så var emnerne udtømt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og Jonna takkede på formandens og forsamlingens vegne Makiah for den gode og muntre ledelse af generalforsamlingen.

----------   

Lodtrækning til udstillingsliste: Den varslede kalender blev herefter fremlagt, og efter rækkefølge – trækning af et lod i posen – kunne man skrive sig ind på ønsket uge. Det foregik i fineste ro og orden. Den resterende procedure vil følge ”opskriften” i indkaldelsesbrevet af 30. december 2017. 

Mødet sluttede kl. 19.45. 

17.01.2018 /Jonna, ref.

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK d. 17. december 2017 kl. 19.00
om primært generalforsamlingen, der er aftalt til tirsdag d. 16. januar 2018 i KiK
.
Der var afbud fra Gurli.

Der forelå et udkast til en dagsorden for generalforsamlingen. Den blev gennemgået og rettet til efter drøftelse af de enkelte punkter:
Pkt. 4 om kontingent mv.: Der var ikke planer om kontingentforhøjelse. De lave udstillingsgebyrer blev ”vendt” spec. hvor der er flere udstillere og den deraf følgende ekstremt lave betaling pr. udstiller. Der blev ikke vedtaget nogen ændring.
Karin forelagde tilrettet liste over udstillingsuger i 2018-kalenderen. 

Karin havde endvidere udarbejdet følgende: ”Da vi efterhånden er dejligt mange medlemmer, har det også den ulempe, at ikke alle kan få de eftertragtede sommeruger. Den tidligere procedure med, at man først efter generalforsamlingen kunne byde ind med ønsker om udstilling, har vist sig at være noget af et arbejde for bestyrelsen at få puslet på plads og retfærdigt få gjort alle bare nogenlunde tilfredse. Derfor vil vi på generalforsamlingen fremlægge udstillingslisten for 2018, hvor fremmødte medlemmer kan skrive sig på til ønsket udstillingsuge.
Udstillingslisten vil straks efter generalforsamlingen blive lagt på KiKs hjemmeside - hvorefter de ikke-fremmødte kan byde ind med deres ønsker om udstillingsuge til khoej@mail.tele.dk – efter princippet ”først til mølle”.

Udstillingslisten vil hele tiden blive ajourført, så alle kan se, hvilke uger der er ledige.”

Forslaget godkendtes og tilføjes indkaldelsen. 

Valgene: På valg er næstformand Makiah (ønsker ikke genvalg), kasserer Jonna (ønsker ikke genvalg som kasserer), Kirsten er på valg (vil godt genvælges men uden opgaver), suppleant Gurli og revisor Dorthe er på valg (begge poster vælges altid kun for 1 år ad gangen). Gurli modtager genvalg.

Eventuelt

Den svigtende annoncering i FS - ”Det sker” under Kerteminde omtaltes kort. Der kan evt. gøres et nyt tiltag.  

Fællesudstilling 2018. Med så mange medlemmer er det problematisk at udtage 2 uger om sommeren til det formål, så måske ingen fællesudstilling el. valg af et andet tidspunkt.  

Det skal præciseres, at man kun kan leje KiK til udstilling af egen kunst el. kunsthåndværk – se formålsparagraffen i vedtægterne.

22/12-2017/ref. Jonna

 

 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK d. 11. oktober 2017 kl. 19.00
Fuldtalligt fremmøde. 

Fællesudstillingen i KiK 2017 – evaluering: Da der nu er gået nogen tid siden udstillingen aftaltes at indkalde til et medlemsmøde (alle medlemmer) med et let traktement til afholdelse onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00. Indkaldelsen formuleres som en opfordring til at mødes og få en snak med hinanden samt give mulighed for at fremkomme med ideer (formanden indkalder).
Bestyrelsen mødes kl. 18. 

Galleriet: Snore m.v. til ophængning af billeder har været efterlyst. Det vedtoges at opfordre til, at udstillere selv medbringer egne ophængningsmaterialer til de galleriskinner, der forefindes.
Ligeledes må udstillere selv medbringe viskestykker, håndklæder, karklude etc., medens bestyrelsen fortsat sørger for håndsæbe, rengørings- og opvaskemidler.  

Vinduespoleringsaftalen løber videre (hver 8. uge). Gælder udvendig polering. 

Istandsættelse (maling etc.) udsættes indtil videre; skønnes ikke nødvendig pt., men der indkøbes nye podier (Karin). De gamle – mindre podier – bibeholdes. 

Hullet i gulvet i bageste del af galleriet er problematisk og er derfor ikke repareret. Det bør afspærres ved hjælp af stol/bord og evt. en advarsel på selve gulvet. 

Annoncering i ”den grå spalte” (Fyens Stiftstidende – Kerteminde-delen): Redaktionen afviser at bringe meddelelser til spalten, angiveligt pga. manglende egentlig annoncering fra KiKs side. 

Ny  i KiK. En ”stå-bi” udarbejdes til udlevering med velkomst til nye udstillere (udkast v/Jonna) 

Ordinær generalforsamling 2018 aftaltes til tirsdag den. 16. januar kl. 19.00 i KiK.

Indkaldelse med dagsorden udsendes som en nytårshilsen ml. jul og nytår (Winnie).

12.10.2017/Jonna, ref.

 

 
 

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Sophy Bostholm, Ottar Christiansen, Karin Høj, Luca Kretchemer, Kirsten Lajer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Vagn Løye, Winnie Møller, Niels Stærmose.

Dagsordenspunkter fremgår af overskrifterne over de enkelte punkter.

Formanden bød velkommen til alle og som
pkt. 1 – valg af dirigent
 
foresloges Makiah Larsen som dirigent.  Der var ingen modforslag, så Makiah blev valgt.

Pkt. 2 - formandens beretning
Mange positive ting er sket i 2016: God medlemstilgang – nu 29 medlemmer. Udlejningen er også forløbet godt – rimeligt fin dækning, også i de traditionelt mere stille uger.
Der var fællesudstilling 2 uger fra d. 24. maj med 14 udstillere med mange positive tilbagemeldinger.
Der planlægges ny fællesudstilling til ugerne 29-30/2017. Kirsebærfestivalen i Kerteminde afholdes i den mellemliggende weekend.
Efter flere opfordringer indbød bestyrelsen til et medlemsmøde med spisning d. 2. juni. Desværre dukkede der kun 7 op - iberegnet bestyrelsen. Det var meget mindre end forventet.
Vi forsøgte igen med indbydelse til d. 15. november med et enklere traktement. Det gav lidt større fremmøde (14 tilmeldt, 12 kom), der gav anledning til megen god snak om Galleri KiK.
Formanden nævnte nogle af de forbedringer, der er indført i årets løb, såsom ny gulvbelægning i køkkenet, nye persienner, ryddet kraftigt op og kasseret en del fra depotrummet, samt senest et stort skilt over porten med henblik på bedre synlighed fra Langegade.
Der er imidlertid behov for flere forbedringer. I den anledning har vi i 1. halvår kontaktet udlejer, Kerteminde kommune, og påpeget de ydre forhold, der trænger til udbedring + renovering i køkken og toiletrum (køkkenvask, vandhane og gulvet i toiletrum). Henvendelsen afstedkom ingen reaktion i første omgang, men i december kom der respons, og et dialogmøde (Winnie og kommunens repræsentant) om sagerne er berammet til 18.1. kl. 13 i galleriet.

Formanden sluttede sin beretning med tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, herunder ekstra indsats med køkkengulv og skilt over port.
Omtalen af skiltet over porten gav anledning til at foreslå belysning i el. på skiltet. Det mentes ikke gennemførligt pga. fredningsbestemmelser.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Pkt. 3 – aflæggelse af regnskabet v. kassereren
Regnskabet blev omdelt. Det er revideret og underskrevet af revisor uden bemærkninger samt af formanden.

Økonomien ved årsskiftet er tilfredsstillende.

Formandsberetningen indeholdt bemærkninger om nogle af anskaffelserne samt oprydningen, så kassereren nævnte kun
1) udskiftningen af galleribelysningen til LED-pærer (næsten fuldført).  Pærerne anses for en god investering, da de skulle holde længere, give bedre lyskvalitet og spare strøm.  
2) Køb af nøgler sker til nye medlemmer. Ved udmeldelse af KiK skal nøgle afleveres til Makiah. Bortkomne nøgler skal erstattes ved betaling af kr. 50

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, som godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4 – fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på baggrund af den gode økonomi, hvilket godkendtes uden videre kommentarer.

Pkt. 5 – indkomne forslag
Kun bestyrelsen havde forslag (2).

a)      Der foresloges let forhøjelse af nogle udstillingsgebyrer. Oplæg var fremsendt til alle medlemmer. Forslaget blev drøftet igennem med spørgsmål om hensigten med forhøjelsen. Der blev svaret, at det udelukkende sker med henblik på sikring af økonomien, selv om den pt. er god. Kontingentet er lavt, medlemstallet er altid usikkert, og bestyrelsen finder, at det stadig er billigt at udstille i Galleri KiK.

b)      Oplæg til vedtægtsændringer/-justeringer var udsendt til alle medlemmer inden mødet. Karin gennemgik ændringsforslagene, uden at der var særlige kommentarer.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 – valg af formand
Bestyrelsen foreslog genvalg af Winnie Møller. Der var ikke andre forslag, så Winnie blev valgt for de kommende 2 år.

Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Karin Høj, som bestyrelsen anbefalede genvalgt med fortsat varetagelse af EDB/IT i KiK. Der var ikke andre forslag, så Karin blev genvalgt for 2 år.

Pkt. 8 – valg af suppleant
Gurli Jochumsen var forhindret i at møde og fortælle, at hun godt ville fortsætte. Der var ikke andre forslag, så Gurli genvalgtes for 1 år.

Pkt. 9 – valg af revisor
Dorthe Lysemose ville godt acceptere genvalg. Der var heller ikke her modkandidater, så Dorthe fortsætter endnu 1 år.

Pkt. 10 – eventuelt
Kassereren (Jonna) erindrede om, at hun sidste år accepterede valg til ”posten” for 1 år, men at hun havde meddelt bestyrelsen, at hun godt ville fortsætte i 2017 og dermed bringe orden i valgrækkefølgen i bestyrelsen (formand og kasserer bør ikke afgå i samme år). Bestyrelsen havde bifaldet dette.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har drøftet Galleri KiKs tilstand. Der er ting, der trænger til ”overhaling”, og der påtænkes indkaldt til en arbejdsweekend el.lign. med belønning i form af lidt til hals og mave. Oplysningen blev pænt modtaget af de tilstedeværende, så det vil bestyrelsen vende tilbage til.

Kalender blev fremlagt til afgivelse af udstillingsønsker. Øvrige medlemmer opfordres til at indsende ønsker om udstillingsperiode til formanden senest d. 24. januar kl. 17, idet ønskerne skal ”pusles” på plads d. 24. januar efter kl. 17.

18.01.2017/Jonna (ref.)

----------

 

 
 

Generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00

Deltagere
: Karin A. Høj, Dorthe Lysemose, Lisbeth H. Gundersen, Bente N. Andersen, Winnie Møller, Gurli Jochumsen, Ruth Kirsten, Makiah Larsen, Kirsten Lajer, Jonna Larsen
Afbud
fra Bettina Hesselhof, Kea Haug-Pedersen, Henning Severin

Jonna bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte medlemmer og lagde op til valg af en dirigent – pkt. 1.

Ad pkt 1 – valg af dirigent
Makiah foresloges og blev valgt uden modkandidat.

Ad pkt. 2 – formanden beretning
Jonna lagde ud med beklagelse af Jørns afgang som følge af langvarig sygdom, hvilket har betydet afsked med en god og respekteret formand. Jørn har spillet en vigtig rolle som igangsætter af gode, visionære tiltag i Galleri KiK, hvilket vi skylder ham megen tak for. Forhåbentlig kan han sidenhen vende tilbage til KiK.

At stå uden formand afstedkom overvejelser i bestyrelsen om den fortsatte drift af KiK. Noget der kan ligne et forretningsudvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Kirsten, Karin, Jonna) blev nedsat til at tage vare på driften indtil en formand kunne vælges.

Medlemstallet i 2015 var 21, og det sluttede med 17.

Ellers et godt år for KiK med fin sammenhængning i udstillingsugerne 20-42 plus 4 uger op til jul.
Nyskabelsen, differentiering af udstillingsgebyr i forhold til forventet publikumstilstrømning, har virket godt og køres videre i 2016, om end tilpasset kalenderforskellene (påske, pinse osv.).

Lidt kritik har der lydt fra et hold gæster. Kritikken var berettiget og er taget ad notam.

Der har været uklarhed om opgavefordeling mellem KiK og udlejer (kommunen). Til afklaring har der været en bygningsgennemgang (Jørn og en sagsbehandler fra kommunen), men det har ikke været muligt at få en rapport. Ser ud til at være ikke-eksisterende. Det samme gælder en lejekontrakt, der kan præcisere opgavefordeling, men Kirsten har kontaktet kommunen og har fået bekræftet, at brugsretten tilhører os, og at lejelovens bestemmelser gælder.

”After Dark” – et Kertemindeprojekt, formentlig til turismefremme – er omtalt i et tidligere referat, men det gav anledning til at præcisere, at det er tilladt udstillere at holde længere åbent (tidligere el. senere) end den officielle åbningstid, men den på hjemmesiden anførte åbningstid skal overholdes.

Nyt KiK-medlem: Carl Nielsen, Ullerslev, der allerede har ønsket udstilling i uge 16.

Der blev talt om medlemshvervning som sidste år, men vi ser lige tiden an lidt endnu, men der er åbent for ny tilgang af medlemmer.

Karin (webmaster) arbejder med udvikling af KiKs hjemmeside og vil til medlemslisten føje et portræt og et værkbillede ud for hver person, så Karin opfordrede til, at billeder sendes til hende snarest.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 3 – regnskabet v/Jonna
Det reviderede regnskab blev omdelt.

Det viser et overskud på 17.013,20 – et meget pænt resultat trods div. anskaffelser: Køleskab, kaffemaskine, flagstang m.v. plus en relativt stor investering i reklametryksager, hvoraf der stadig er en god rest til fortsat brug.

Der blev spurgt til posten "forsikring", som er en erhvervsforsikring. Kirsten ville spørge Tryg om relevansen af den type forsikrings dækning og pris. Vi har ikke fundet en police (endnu).

Regnskabet godkendtes.

Ad okt. 4 – fastsættelse af kontingent og budget
Der blev foreslået en nedsættelse af kontingentet til kr. 500,- årligt. 8 ud af de 10 fremmødte stemte for ud fra, at det ville gavne tilgang af nye medlemmer.  2 medlemmer, herunder kassereren, udtrykte betænkelighed ved den store nedsættelse og undlod at stemme. Nedslaget godkendtes.

Der er ikke lagt noget budget for 2016, men de planer og behov, der opstår, prioriteres i forhold til økonomien.

Det er hensigten at arrangere en arbejdsweekend eller –dag til bl.a. renovering af podierne og udbedring af visse mangler, så vidt som det kan lade sig gøre. Et snarligt bestyrelsesmøde planlægger dette.

Ad pkt. 5 – indkomne forslag
Bestyrelsen har ønsket at få bestyrelsen tilført en næstformand, som skal tiltræde som formand, hvis den siddende formand får forfald. Forslaget godkendtes og indføres i vedtægterne §6 og dagsordenen som nyt pkt. 7.

Ad pkt. 6 - valg af formand
Winnie Møller blev foreslået og valgt uden modkandidat. Valget gælder for 1 år og herefter 2 år.

Ad pkt. 7 – valg af næstformand
Makiah Larsen foresloges og blev valgt for 2 år.

Ad pkt. 8 – valg af kasserer
Jonna foresloges genvalgt og accepterede valget for foreløbig 1 år mod normalt 2 år.

Ad pkt. 9 – valg af 1 bestyrelsesmedlem
Kirsten Lajer foresloges genvalgt og modtog valget – for 2 år

Ruth Kirsten ønskede ikke genvalg. I stedet Ad 10 – valg af suppleant – 1 år
foresloges Gurli Jochumsen, der modtog valget.

Ad pkt. 11 – valg af revisor – 1 år
Dorthe Lysemose foresloges genvalgt og modtog valget.
 

Ad pkt. 12 – eventuelt
Der udtryktes interesse for et ”socialt indslag” i form af en sommerfest i KiK. Det arbejdes der videre med i bestyrelsen, som forbeholder sig at uddelegere opgaven mere el. mindre. 

Der har været tale om genoptagelse af en fællesudstilling i KiK. Positiv indstilling, men der blev ikke vedtaget noget. Udstillingskalenderen må ”tages i ed”, da det ikke er gjort på forhånd. Bestyrelsen vil være opmærksom på forslaget. 

Hermed sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

21. januar 2016/ Jonna

----------