Forside  Beliggenhed  Udstillingskalender  Bestyrelsen  Medlemmer  Historie  Køb af udstillingsperiode  Vedtægter  Referater  Kontakt
 

Referater

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i KiK d. 11. oktober 2017 kl. 19.00
Fuldtalligt fremmøde. 

Fællesudstillingen i KiK 2017 – evaluering: Da der nu er gået nogen tid siden udstillingen aftaltes at indkalde til et medlemsmøde (alle medlemmer) med et let traktement til afholdelse onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00. Indkaldelsen formuleres som en opfordring til at mødes og få en snak med hinanden samt give mulighed for at fremkomme med ideer (formanden indkalder).
Bestyrelsen mødes kl. 18. 

Galleriet: Snore m.v. til ophængning af billeder har været efterlyst. Det vedtoges at opfordre til, at udstillere selv medbringer egne ophængningsmaterialer til de galleriskinner, der forefindes.
Ligeledes må udstillere selv medbringe viskestykker, håndklæder, karklude etc., medens bestyrelsen fortsat sørger for håndsæbe, rengørings- og opvaskemidler.  

Vinduespoleringsaftalen løber videre (hver 8. uge). Gælder udvendig polering. 

Istandsættelse (maling etc.) udsættes indtil videre; skønnes ikke nødvendig pt., men der indkøbes nye podier (Karin). De gamle – mindre podier – bibeholdes. 

Hullet i gulvet i bageste del af galleriet er problematisk og er derfor ikke repareret. Det bør afspærres ved hjælp af stol/bord og evt. en advarsel på selve gulvet. 

Annoncering i ”den grå spalte” (Fyens Stiftstidende – Kerteminde-delen): Redaktionen afviser at bringe meddelelser til spalten, angiveligt pga. manglende egentlig annoncering fra KiKs side. 

Ny  i KiK. En ”stå-bi” udarbejdes til udlevering med velkomst til nye udstillere (udkast v/Jonna) 

Ordinær generalforsamling 2018 aftaltes til tirsdag den. 16. januar kl. 19.00 i KiK.

Indkaldelse med dagsorden udsendes som en nytårshilsen ml. jul og nytår (Winnie).

12.10.2017/Jonna, ref.

 

 
 

 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00

Deltagere: Sophy Bostholm, Ottar Christiansen, Karin Høj, Luca Kretchemer, Kirsten Lajer, Jonna Larsen, Makiah Larsen, Dorthe Lysemose, Vagn Løye, Winnie Møller, Niels Stærmose.

Dagsordenspunkter fremgår af overskrifterne over de enkelte punkter.

Formanden bød velkommen til alle og som
pkt. 1 – valg af dirigent
 
foresloges Makiah Larsen som dirigent.  Der var ingen modforslag, så Makiah blev valgt.

Pkt. 2 - formandens beretning
Mange positive ting er sket i 2016: God medlemstilgang – nu 29 medlemmer. Udlejningen er også forløbet godt – rimeligt fin dækning, også i de traditionelt mere stille uger.
Der var fællesudstilling 2 uger fra d. 24. maj med 14 udstillere med mange positive tilbagemeldinger.
Der planlægges ny fællesudstilling til ugerne 29-30/2017. Kirsebærfestivalen i Kerteminde afholdes i den mellemliggende weekend.
Efter flere opfordringer indbød bestyrelsen til et medlemsmøde med spisning d. 2. juni. Desværre dukkede der kun 7 op - iberegnet bestyrelsen. Det var meget mindre end forventet.
Vi forsøgte igen med indbydelse til d. 15. november med et enklere traktement. Det gav lidt større fremmøde (14 tilmeldt, 12 kom), der gav anledning til megen god snak om Galleri KiK.
Formanden nævnte nogle af de forbedringer, der er indført i årets løb, såsom ny gulvbelægning i køkkenet, nye persienner, ryddet kraftigt op og kasseret en del fra depotrummet, samt senest et stort skilt over porten med henblik på bedre synlighed fra Langegade.
Der er imidlertid behov for flere forbedringer. I den anledning har vi i 1. halvår kontaktet udlejer, Kerteminde kommune, og påpeget de ydre forhold, der trænger til udbedring + renovering i køkken og toiletrum (køkkenvask, vandhane og gulvet i toiletrum). Henvendelsen afstedkom ingen reaktion i første omgang, men i december kom der respons, og et dialogmøde (Winnie og kommunens repræsentant) om sagerne er berammet til 18.1. kl. 13 i galleriet.

Formanden sluttede sin beretning med tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, herunder ekstra indsats med køkkengulv og skilt over port.
Omtalen af skiltet over porten gav anledning til at foreslå belysning i el. på skiltet. Det mentes ikke gennemførligt pga. fredningsbestemmelser.

Beretningen godkendtes enstemmigt.

Pkt. 3 – aflæggelse af regnskabet v. kassereren
Regnskabet blev omdelt. Det er revideret og underskrevet af revisor uden bemærkninger samt af formanden.

Økonomien ved årsskiftet er tilfredsstillende.

Formandsberetningen indeholdt bemærkninger om nogle af anskaffelserne samt oprydningen, så kassereren nævnte kun
1) udskiftningen af galleribelysningen til LED-pærer (næsten fuldført).  Pærerne anses for en god investering, da de skulle holde længere, give bedre lyskvalitet og spare strøm.  
2) Køb af nøgler sker til nye medlemmer. Ved udmeldelse af KiK skal nøgle afleveres til Makiah. Bortkomne nøgler skal erstattes ved betaling af kr. 50

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, som godkendtes enstemmigt.

Pkt. 4 – fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på baggrund af den gode økonomi, hvilket godkendtes uden videre kommentarer.

Pkt. 5 – indkomne forslag
Kun bestyrelsen havde forslag (2).

a)      Der foresloges let forhøjelse af nogle udstillingsgebyrer. Oplæg var fremsendt til alle medlemmer. Forslaget blev drøftet igennem med spørgsmål om hensigten med forhøjelsen. Der blev svaret, at det udelukkende sker med henblik på sikring af økonomien, selv om den pt. er god. Kontingentet er lavt, medlemstallet er altid usikkert, og bestyrelsen finder, at det stadig er billigt at udstille i Galleri KiK.

b)      Oplæg til vedtægtsændringer/-justeringer var udsendt til alle medlemmer inden mødet. Karin gennemgik ændringsforslagene, uden at der var særlige kommentarer.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 – valg af formand
Bestyrelsen foreslog genvalg af Winnie Møller. Der var ikke andre forslag, så Winnie blev valgt for de kommende 2 år.

Pkt. 7 – valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Karin Høj, som bestyrelsen anbefalede genvalgt med fortsat varetagelse af EDB/IT i KiK. Der var ikke andre forslag, så Karin blev genvalgt for 2 år.

Pkt. 8 – valg af suppleant
Gurli Jochumsen var forhindret i at møde og fortælle, at hun godt ville fortsætte. Der var ikke andre forslag, så Gurli genvalgtes for 1 år.

Pkt. 9 – valg af revisor
Dorthe Lysemose ville godt acceptere genvalg. Der var heller ikke her modkandidater, så Dorthe fortsætter endnu 1 år.

Pkt. 10 – eventuelt
Kassereren (Jonna) erindrede om, at hun sidste år accepterede valg til ”posten” for 1 år, men at hun havde meddelt bestyrelsen, at hun godt ville fortsætte i 2017 og dermed bringe orden i valgrækkefølgen i bestyrelsen (formand og kasserer bør ikke afgå i samme år). Bestyrelsen havde bifaldet dette.

Formanden oplyste, at bestyrelsen har drøftet Galleri KiKs tilstand. Der er ting, der trænger til ”overhaling”, og der påtænkes indkaldt til en arbejdsweekend el.lign. med belønning i form af lidt til hals og mave. Oplysningen blev pænt modtaget af de tilstedeværende, så det vil bestyrelsen vende tilbage til.

Kalender blev fremlagt til afgivelse af udstillingsønsker. Øvrige medlemmer opfordres til at indsende ønsker om udstillingsperiode til formanden senest d. 24. januar kl. 17, idet ønskerne skal ”pusles” på plads d. 24. januar efter kl. 17.

18.01.2017/Jonna (ref.)

----------

 

 
 

Generalforsamling i Galleri KiK tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 19.00

Deltagere
: Karin A. Høj, Dorthe Lysemose, Lisbeth H. Gundersen, Bente N. Andersen, Winnie Møller, Gurli Jochumsen, Ruth Kirsten, Makiah Larsen, Kirsten Lajer, Jonna Larsen
Afbud
fra Bettina Hesselhof, Kea Haug-Pedersen, Henning Severin

Jonna bød på bestyrelsens vegne velkommen til de fremmødte medlemmer og lagde op til valg af en dirigent – pkt. 1.

Ad pkt 1 – valg af dirigent
Makiah foresloges og blev valgt uden modkandidat.

Ad pkt. 2 – formanden beretning
Jonna lagde ud med beklagelse af Jørns afgang som følge af langvarig sygdom, hvilket har betydet afsked med en god og respekteret formand. Jørn har spillet en vigtig rolle som igangsætter af gode, visionære tiltag i Galleri KiK, hvilket vi skylder ham megen tak for. Forhåbentlig kan han sidenhen vende tilbage til KiK.

At stå uden formand afstedkom overvejelser i bestyrelsen om den fortsatte drift af KiK. Noget der kan ligne et forretningsudvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Kirsten, Karin, Jonna) blev nedsat til at tage vare på driften indtil en formand kunne vælges.

Medlemstallet i 2015 var 21, og det sluttede med 17.

Ellers et godt år for KiK med fin sammenhængning i udstillingsugerne 20-42 plus 4 uger op til jul.
Nyskabelsen, differentiering af udstillingsgebyr i forhold til forventet publikumstilstrømning, har virket godt og køres videre i 2016, om end tilpasset kalenderforskellene (påske, pinse osv.).

Lidt kritik har der lydt fra et hold gæster. Kritikken var berettiget og er taget ad notam.

Der har været uklarhed om opgavefordeling mellem KiK og udlejer (kommunen). Til afklaring har der været en bygningsgennemgang (Jørn og en sagsbehandler fra kommunen), men det har ikke været muligt at få en rapport. Ser ud til at være ikke-eksisterende. Det samme gælder en lejekontrakt, der kan præcisere opgavefordeling, men Kirsten har kontaktet kommunen og har fået bekræftet, at brugsretten tilhører os, og at lejelovens bestemmelser gælder.

”After Dark” – et Kertemindeprojekt, formentlig til turismefremme – er omtalt i et tidligere referat, men det gav anledning til at præcisere, at det er tilladt udstillere at holde længere åbent (tidligere el. senere) end den officielle åbningstid, men den på hjemmesiden anførte åbningstid skal overholdes.

Nyt KiK-medlem: Carl Nielsen, Ullerslev, der allerede har ønsket udstilling i uge 16.

Der blev talt om medlemshvervning som sidste år, men vi ser lige tiden an lidt endnu, men der er åbent for ny tilgang af medlemmer.

Karin (webmaster) arbejder med udvikling af KiKs hjemmeside og vil til medlemslisten føje et portræt og et værkbillede ud for hver person, så Karin opfordrede til, at billeder sendes til hende snarest.

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 3 – regnskabet v/Jonna
Det reviderede regnskab blev omdelt.

Det viser et overskud på 17.013,20 – et meget pænt resultat trods div. anskaffelser: Køleskab, kaffemaskine, flagstang m.v. plus en relativt stor investering i reklametryksager, hvoraf der stadig er en god rest til fortsat brug.

Der blev spurgt til posten "forsikring", som er en erhvervsforsikring. Kirsten ville spørge Tryg om relevansen af den type forsikrings dækning og pris. Vi har ikke fundet en police (endnu).

Regnskabet godkendtes.

Ad okt. 4 – fastsættelse af kontingent og budget
Der blev foreslået en nedsættelse af kontingentet til kr. 500,- årligt. 8 ud af de 10 fremmødte stemte for ud fra, at det ville gavne tilgang af nye medlemmer.  2 medlemmer, herunder kassereren, udtrykte betænkelighed ved den store nedsættelse og undlod at stemme. Nedslaget godkendtes.

Der er ikke lagt noget budget for 2016, men de planer og behov, der opstår, prioriteres i forhold til økonomien.

Det er hensigten at arrangere en arbejdsweekend eller –dag til bl.a. renovering af podierne og udbedring af visse mangler, så vidt som det kan lade sig gøre. Et snarligt bestyrelsesmøde planlægger dette.

Ad pkt. 5 – indkomne forslag
Bestyrelsen har ønsket at få bestyrelsen tilført en næstformand, som skal tiltræde som formand, hvis den siddende formand får forfald. Forslaget godkendtes og indføres i vedtægterne §6 og dagsordenen som nyt pkt. 7.

Ad pkt. 6 - valg af formand
Winnie Møller blev foreslået og valgt uden modkandidat. Valget gælder for 1 år og herefter 2 år.

Ad pkt. 7 – valg af næstformand
Makiah Larsen foresloges og blev valgt for 2 år.

Ad pkt. 8 – valg af kasserer
Jonna foresloges genvalgt og accepterede valget for foreløbig 1 år mod normalt 2 år.

Ad pkt. 9 – valg af 1 bestyrelsesmedlem
Kirsten Lajer foresloges genvalgt og modtog valget – for 2 år

Ruth Kirsten ønskede ikke genvalg. I stedet Ad 10 – valg af suppleant – 1 år
foresloges Gurli Jochumsen, der modtog valget.

Ad pkt. 11 – valg af revisor – 1 år
Dorthe Lysemose foresloges genvalgt og modtog valget.
 

Ad pkt. 12 – eventuelt
Der udtryktes interesse for et ”socialt indslag” i form af en sommerfest i KiK. Det arbejdes der videre med i bestyrelsen, som forbeholder sig at uddelegere opgaven mere el. mindre. 

Der har været tale om genoptagelse af en fællesudstilling i KiK. Positiv indstilling, men der blev ikke vedtaget noget. Udstillingskalenderen må ”tages i ed”, da det ikke er gjort på forhånd. Bestyrelsen vil være opmærksom på forslaget. 

Hermed sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. 

21. januar 2016/ Jonna

----------